Градско почистване и обществено здраве: линк за запомняне.

Тъй като светът се съвзема бързо от настоящата пандемия и придобива по-голямо съзнание за връзките между пространството, градското почистване и здравето, смятаме, че е уместно да напишем няколко думи, за да гарантираме, че не приемаме за даденост услугите по санитарното градско почистване, които имаме в нашите европейски градове; нещо, което липсва на повече от милиард души в по-слабо развитите страни. Градското хигиенизиране се състои от общественото разбиране за четирите оси на санитарните условия (Адекватност; Достъпност; Осигуряване на вода, санитарни съоръжения и управление на отпадъците; и Информираност за резултатите от заболяванията и хигиенните практики). Реалността е, че прекомерно децата и други уязвими хора, живеещи в големите градове и селските райони, все още са изложени на риск от смърт, на хронични болестни състоянияи и заболявания, свързани с нехигиенична среда. Следователно все още се нуждаем от непрекъснати инвестиции в санитарни технологии, образование, научни изследвания и практики, за да повишим стандарта на живот и да премахнем диарийните заболявания и причинената от недостатъчна хигиена смъртност и заболеваемост.

Знаем, че над половината от населението на света сега живее в градове и до 2050 г. това се очаква да нарасне до цели 70% от човешкото население, което е близо 10 милиарда души. Повишените тенденции на урбанизация са основен фактор за различни обществени предизвикателства, като затоплянето на градовете и климатичните промени, замърсяването с пластмаса, замърсяването на въздуха, влошаването на психичното здраве в градските райони и вирусни пандемични прояви. Можем да поставим всички въпроси под два големи чадъра: фактори с отношение към околната среда и към общественото здраве. Следователно ние сме не само благодарни за ангажиментите за финансиране на „Фондация Мелинда и Бил Гейтс“, насочени към ускоряване на приемането на иновативни санитарни технологии в подкрепа на бедните в развиващите се региони по света, но и много благодарни за иноваторите, политиката и изследователски организации, както и към заетите в общинското почистване на урбанизираните територии (MUC), които поддържат нашите градове чисти всеки ден.

Искаме да насърчим нашите местни длъжностни лица, които вземат решения в държавните и общинските органи на управление първо, да подсилят четирите оси на санитарните условия около създаването на практики за градско планиране, създаващи социално включване с по-малко разход на ресурсите и по-голяма устойчивост. Това може да се постигне с помощта на природно-базирани решения, иновативни технологии и добри практики за производство, потребление и разпределение за насърчаване на здравето, опазването на околната среда и подобряване на устойчивостта на климатичните промени и природните бедствия. В същото време трябва да се инвестира сериозно в професионалното обучение на хората на работното място, и трето, да се инвестира в образованието на гражданите за насърчаване на хигиенно и здравословно поведение. Това цялостно действие се изисква от отделни лица и общности, за да се постигне силен обществен ангажимент, политическа подкрепа, социално приемане и системни промени в поведението, които ще намалят напрежението в околната среда и общественото здраве.

„Инвестициите в здравословно градско и териториално планиране осигуряват дългосрочно наследство за здравето и благосъстоянието на нарастващ дял от хората.“

Д-р Натали Робел, ръководител на отдел на Световната Здравна Организация

За допълнително четене препоръчваме следните доклади:

  1. Integrating health in urban and territorial planning: sourcebook – UN-HABITAT
  2. Guidelines for Urban Hygiene Promotion – Institute of Water and Sanitation Development