Проектът

MUC - Обучение за здраве.

Целта на проекта е да повиши квалификацията на наетите в почистването на урбанизираните територии в общините (MUC) като осигури достъп до обучение за компетентност за здраве и безопасност, за подобряване качеството на живот и благосъстояние. Проектът продължава от ноември 2020 г. до август 2023 г.

За MUC, като цяло и особено по време на продължаващата пандемия на COVID-19, се считат работещите на първа линия в общините по отношение излагането им на рискове за здравето. Проектът има за цел да подобри техния достъп до обучение за получаване на допълнителни квалификации, за кариерно развитие и подобряване на тяхното благосъстояние. Искаме да дадем възможност на MUC да се гордеят с работата си, свързана с поддържането на общностите чисти и безопасни за всички. Нашата образователна електронна програма има за цел да развие висококачествени умения и компетенции по здравословни и безопасни условия на труд сред MUC.

Проектът се финансира по инициативата „Подобряване на достъпа до обучение и квалификации за всички“ на програма Еразъм +, като се обръща специално внимание на продължаващото професионално обучение (ПОО), по-специално чрез повишаване на качеството, предлагането и достъпността до ПОО, насърчаване на обучението на работното място. Подкрепата включва развитие на партньорства между микро, малки и средни фирми и доставчици на ПОО, насочени към осигуряване на първоначално и / или продължаващо обучение на техния персонал.

Социалното въздействие на проекта:

Допринася за специализирано обучение, получено от работниците на MUC, участващи в почистването на градските отпадъци, като по този начин директно подобряват качеството си на работа.
Подобрява качеството на живот и цялостното благосъстояние на MUC, тъй като те ще се чувстват овластени да се предпазят от рисковете в работата.
Подобрява удовлетвореността от работата и ефективността на MUC, което ще има косвен ефект върху благосъстоянието на всички граждани, живеещи в чисти градове.

Цели.

Да отговори на нуждите от обучение за здраве и безопасност на особено уязвимата група на хора заети в градското почистване.

Да подобри достъпа до обучение и квалификации на работещите в сферата на чистотата, които се считат за работници на първа линия в общините, покриващи основни нужди, особено по време на извънредни ситуации в общественото здраве.

Да въведе иновативни подходи и инструменти за обучение и използване на цифрови технологии, като същевременно предоставя висококачествени възможности за обучение на възрастни.

Резултати

17
Проучване

Проведено специфично проучване в страните-участнички в проекта, за да се установят нуждите и предизвикателствата за здравето и безопасността на наетите в почистването на общинските урбанизирани територии (MUC).

17
Рамка

Разработена методологична рамка, която да определи дизайна и съдържанието на учебния план за обучение в електронна програма.

17
Обучение

Създадена, разработена и оценена интерактивна платформа за електронно обучение за професионално здраве и безопасност, която ще бъде от полза за MUC.

17
Насоки.

Насоки за доставчици на ПОО и академичните институции относно прилагането на знанията, придобити чрез този проект в курсове, свързани с обучението по здравословни и безопасни условия на труд на MUC и други работници работещи на първа линия.

ИП4 Ръководство за доставчици на ПОО и академични институции

Целеви групи

Заетите с почистването на урбанизираните територии в общините (MUC)

Представители на MUC

Общински отдели по чистота

Организации за почистващи услуги (МСП)