Модул 2 Предпазни мерки

Last updated: юни 21, 2023

Цели на обучението

След завършване на този модул, трябва да можете да:

    • Бъдете запознати с методите, които помагат за минимизиране на професионалните рискове и да сте наясно какви са препоръчителните методи за контрол на риска
    • Използвате правилно личните предпазни средства
    • Сте запознати със съответните принципи и практики за лична хигиена
    • Разбирате значението на защитните мерки, както се вижда в казусите

Съдържание на курса

Разшири всички
Enrolled