Препратки

 1. Управление на риска. От Изабел Нунес. https://oshwiki.eu/wiki/File:ERO-10-06-a-8.fig1.jpg
 2. Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31989L0391
 3. Здравословни и безопасни условия на труд — общи правила. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:31989L0391
 4. Йерархия на контролите. https://machinerysafety101.com/2011/02/28/understanding-the-hierarchy-of-controls/#axzz2WSUdSjyr
 5. Йерархия на контролите. https://oshwiki.eu/wiki/File:Table1_Hierarchy_of_Controls.jpg
 1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използването от работниците на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31989L0656
 2. Защитни каски – изисквания и избор. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_helmets_–_requirements_and_selection
 3. Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (шум) (Седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0010
 4. Защита на слуха. https://oshwiki.eu/wiki/Hearing_protection
 5. Оборудване за защита на очите и лицето. https://oshwiki.eu/wiki/Equipment_for_eye_and_face_protection
 6. Оборудване за дихателна защита – изисквания и подбор. https://oshwiki.eu/wiki/Respiratory_protection_equipment_–_requirements_and_selection
 7. Защитни ръкавици. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_gloves
 8. Как да поставите и свалите ръкавици за многократна употреба (химически устойчиви) (PDF). https://www.hse.gov.uk/skin/posters/reusablegloves.pdf
 9. Как да се сложи и свали Ръкавици за еднократна употреба (устойчиви на пръски) (PDF). https://www.hse.gov.uk/skin/posters/singleusegloves.pdf
 10. Защитни обувки – избор на изисквания и ергономичност. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_footwear_–_requirements_selection_and_ergonomics
 1. POE-OTA, 2015, Професионални опасности
 2. NIOSH, 1982, Събиране на битови отпадъци
 3. CDC, 2022, Как да защитите себе си и другите