Урок 1 Въведение

 • Докато като цяло е задължение на вашия работодател да ви осигури безопасни и здравословни условия на труд, за вас е важно да знаете какви видове рискови фактори може да срещнете по време на изпълнението на задачите си на работното място и с какви заплахи за здравето могат да бъдат свързани.
 • Биологични
 • фактори
 • Химични фактори
 • Прах
 • Физични фактори
  • Вибрация
  • Шум
  • Електрически ток
  • Радиация (включително йонизиращо лъчение)
  • Микроклимат (горещ и студен)
 • Механични фактори
 • Психосоциални фактори

Фиг. 1. Различни видове професионални рискови фактори

 • В следващите раздели ще намерите повече подробности за всяка от гореспоменатите опасности.
 • Като работещи в общинското и градско почистване може да бъдете изложени на много от тях.
 • В този раздел ще обсъдим излагането на тези опасности в условията на професионална среда.
 • Те могат да се появят и в други контексти, но за целите на това обучение, моля, не забравяйте, че говорим за професионално излагане.