Урок 1 Въведение

  • Както вече беше споменато в модул 1, съществуват множество международни разпоредби, препоръки и стандарти, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР), които оформят принципите за създаване на безопасни условия на труд.
  • Има определени задължения, наложени на работодателите.
  • Работниците също имат своите отговорности.
  • Очевидно има известни различия на национално ниво и докато този обучителен материал се подготвя в рамките на финансирания от ЕС проект и ние се движим главно в реалностите на ЕС, ще се позовем насъществуващото положение в държавите-членки на ЕС.
  • Трябва да се има предвид, че всяка държава-членка на ЕС има определено ниво на свобода при оформянето на законодателството си, стига да е в съответствие с достиженията на правото на ЕС. Въпреки това съществуват стандарти, които остават сходни за практиката във всяка страна, и това се отнася до въпросите, свързани с безопасността и здравето при работа.
  • Съгласно законодателството на ЕС отговорност на работодателя е да извършва оценка на риска на работното място. Работодателят е този, който трябва да осигури и подходящи дейности за управление на риска.
  • Разбира се, работодателите не трябва да бъдат експерти в областта на безопасността и здравето при работа, поради което те могат да разпоредят изпълнението на задачите, свързани с БЗР, вътрешно (на персонала на тяхната компания) или външно (на външни специалисти).
  • Имайте предвид също, че в случай на съмнения относно безопасността на работното място, трябва да имате възможност да поискате съвет от лице или отдел, отговорни във вашата компания по въпросите на БЗР.