Урок 1 Дефиниции

Самоуправление:

 • Самоуправлението означава, че вие сте отговорни за воденето на собствения си живот.
 • Този тип отговорност предполага, че от вас зависи да определите житейските си цели, да планирате и управлявате стъпките, които предприемате, за да постигнете тези цели и да бъдете отговорни за всички направени избори.
 • Способността да поемете контрол над живота си може да бъде поддържана в четири направления: самооткриване; самоприемане; самоуправление и самоусъвършенстване.

Вземане на решения

 • Използването на подход стъпка по стъпка е ефективен начин за вземане на обмислени, информирани решения, които имат положително въздействие върху краткосрочните и дългосрочните цели на организацията.
 • Процесът на вземане на бизнес решения обикновено се разделя на 7 стъпки.
 • Мениджърите могат да използват много от тези стъпки, без да го осъзнават, но придобиването на по-ясно разбиране на най-добрите практики може да подобри ефективността на решенията.
 • Не е нужно да сте мениджър, за да се отнася това за вас, тъй  като ние постоянно сме в ситуации да вземаме решения в нашата работа.

Стъпки за вземане на решения:

 1. Идентифициране на решението
 2. Събиране на информация – с какви допълнителни факти и данни разполагаме?
 3. Идентифициране на алтернативи – какви са вариантите?
 4. Претегляне на доказателствата – каква информация имаме до момента?
 5. Избор между алтернативи
 6. Предприемане на действия – изпълнение
 7. Преразглеждане на решението – беше ли това решение добро в крайна сметка?

Вземане на решения; ръководство

 • Много хора смятат, че вземането на решения е резултат от личността, а не от стратегически избор. Според Малхотра (2018) успешните лидери могат да променят подхода си към вземането на решения, за да отговорят на изискванията на различни бизнес ситуации. Той анализира 4 стила на вземане на решения, които могат да бъдат приложени в съвременните бизнес среди:

Вземащият решения обикновено разработва плюсовете и минусите на дадена ситуация въз основа на това, което вече знае. Лицата, вземащи решения директно, са много рационални и имат ниска толерантност към двусмислието. Техните решения се коренят в собствените им знания, опит и обосновка, вместо да отиват при другите за повече информация. Предимството на този стил е, че вземането на решения е бързо, собствеността е ясна и не изисква допълнителна комуникация. Директните решения обаче понякога могат да се вземат импулсивно, без цялата необходима информация.

Аналитично вземащите решения лица, проверяват много информация, преди да предприемат действия. Например, аналитичните лидери разчитат на пряко наблюдение, данни и факти, за да подкрепят своите решения. Въпреки това, за разлика от лицата, вземащи решения  директно, аналитично вземащия решения ще потърси информация и съвет от другите, за да потвърди или отрече собственото си знание. Тези лица, вземащи решения, имат висока толерантност към двусмислието и са много адаптивни, но обичат да контролират повечето аспекти на процеса на вземане на решения. Този стил е добър подход към вземането на решения, но може да отнеме много време.

Концептуалният стил на вземане на решения възприема по-социален подход в сравнение с директния или аналитичния методи. Концептуалните лица, вземащи решения, насърчават творческото мислене и сътрудничество и разглеждат широк спектър от гледни точки. Тези лица, вземащи решения, са ориентирани към постиженията и обичат да мислят далеч в бъдещето, когато вземат важни решения.

Лицата, вземащи поведенчески решения, се опитват да се уверят, че всички работят добре заедно. Подобно на концептуалния стил, вземането на поведенчески решения е групово ориентирано. Въпреки това, вместо да обмисля потенциални решения, на групата се дават възможностите, с които разполагат. Оттам групата обсъжда плюсовете и минусите на всеки избор. Този стил на вземане на решения разглежда много различни гледни точки и мнения в процеса.