Урок 1 Кога да се тревожите

 • Да осигурят здравето и безопасността на всички работници под техен пряк надзор.
 • Да знайте изискванията, които се прилагат за работата под техен надзор и да се уверят, че тези изисквания са изпълнени.
 • Да се уверят, че работниците под техен надзор са запознати с всички известни опасности.
 • Да се уверят, че работниците под техен надзор разполагат с подходящи лични предпазни средства, които се използват правилно, редовно се проверяват и поддържат.
 • Да създадат валидна програма за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Да обучат служителите да вършат работата си безопасно и да осигуряват подходящ надзор.
 • Да осигурят надзорните органи с необходимата подкрепа и обучение за извършване на отговорностите за здраве и безопасност.
 • Да осигурят адекватно оборудване за първа помощ, консумативи и обучени придружители на място, за да се справят с наранявания.
 • Редовно да проверяват работното място, за да се уверят, че всичко работи правилно.
 • Да отстраняват проблеми, докладвани от работниците.
 • Да осигурят транспортиране на ранените работници до най-близкото място за медицинско лечение.
 • Да докладват всички наранявания, които изискват медицинска помощ.
 • Да  участват в разследване на инциденти, при които работниците са ранени или оборудването е повредено.
 • Установяване ролята на супервайзора
 • Идентифициране и контрол на опасностите на работното място.
 • Подпомагане предотвратяване на наранявания и заболявания.
 • Ограничаване финансовите загуби на организацията в резултат на наранявания и заболявания.
 • Насърчаване на положителна култура на здраве и безопасност.
 • Очертаване на значението и предоставяне на насоки за процесите на здраве и безопасност, като инспекции на работното място, разследвания, процедури за безопасна работа, срещи на ръководството за здравословни и безопасни условия на труд, изисквания на съвместния комитет по здраве и безопасност, както и проследяване и тенденции в записите и статистическите данни за ЗБУТ.
 • Включване на подпрограми, фокусирани върху проблемите на здравето и безопасността, свързани със сайт на компанията. Например сайтът може да има конкретна програма за блокиране, програма за защита от падане или програма за влизане в затворено пространство. 

a) избягване на рискове;
б) оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
в) борба с рисковете при източника;
г) адаптиране на работата към индивида, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работно съоръжение и избора на методи на работа и производство, с оглед, по-специално, да се облекчи монотонната работа и работата с предварително определена скорост на процесите и да се намали тяхното въздействие върху здравето;

а) адаптиране към техническия прогрес;
б) замяна на опасното с неопасно или по-малко опасно;
в) разработване на последователна цялостна политика за превенция, която обхваща технологиите, организацията на труда, условията на труд, социалните взаимоотношения и влиянието на факторите, свързани с работната среда;
г) даване на приоритет на колективните защитни мерки пред индивидуалните защитни мерки;
д) даване на подходящи инструкции на работниците.

 • Фокусиране само върху предотвратяването на злополуки вместо върху превенцията на влошаване на здравето като цяло
 • Без включване на външни доставчици на услуги (напр. работници по поддръжката или чистачи)
 • Без да се включват работните места на временните работници
 • Не отговаряне на “формалностите” (напр. документиране на оценките на риска)
 • Не включване на работниците или техни представители.
 • Липса на управление на психосоциалните рискове на работното място
 • Извършване на оценки на риска за безопасността и здравето и предоставяне на документация за резултатите. Това включва задълженията за прилагане на превантивни мерки въз основа на резултатите от оценката на риска;
 • информиране на работниците за рисковете за безопасността и здравето, както и за адекватните мерки за защита и превенция;
 • Осигуряване на подходящи мерки за обучение по безопасност и здраве и гарантиране, че всеки работник може да участва. Задължение за обучение по: набиране на персонал, по време на прехвърляне или смяна на работа, при въвеждане на ново работно оборудване или промяна в оборудването, при въвеждане на нови технологии. Периодични обучения, когато е необходимо;
 • Грижи за въвеждане и поддържане на мерки за аварийно реагиране (вкл. процедури за евакуация, противопожарни и медицински услуги);
 • Консултиране с работниците и техните представители и предоставяне на възможност за участие в процеса на вземане на решения относно безопасността и здравето при работа;
 • Осигуряване на здравно наблюдение на работниците в съответствие със законите на страната.
 • Има промени в технологиите, отраслите или рисковете; 
 • Доказателства за злополуки и влошено здраве, плюс обществена загриженост; 
 • Въведени са европейски директиви.
 • Назначи компетентно лице – Изберете кой ще ви помогне да управлявате здравето и безопасността във вашия бизнес
 • Подготви тест за професионален риск по отношение на различни задачи
 • Осигури оценка на риска – Как да се идентифицират опасностите и да се оценят рисковете на работното място
 • Се консултира с работниците – Включете работниците си и ги информирайте за здравето и безопасността
 • Предоставя информация и обучение – Кажете на работниците си какви са техните задължения за здраве и безопасност
 • Осигури правилните съоръжения на работното място – Да имате тоалетни, умивалници и други социални съоръжения, от които работниците се нуждаят
 • Осигури предоставяне на Първа помощ в работата – Съвети за вашия комплект за първа помощ, обучение на работници и назначаване на оказващи първа помощ
 • Постави плакат съгласно закона – Трябва да покажете плаката или да дадете на работниците еквивалентната листовка
 • Направи застраховка за вашия бизнес – Разберете защо може да се нуждаете от застраховка “Отговорност на работодателите”
 • Действа съобразно Законите за здравословни и безопасни условия на труд, наказателно и гражданско право, насоките на Европейската Агенция за безопастност и здраве при работа (OSHA)
 • Докладва за злополуки и заболявания – Трябва да съобщите на Инспекцията по труда за определени наранявания и свързани с работата заболявания
 • Съответни насоки се приеха от страните от ЕС, въпреки че не са изчерпателниза всяка страна
 • Всички държави от ЕС приложиха мерки заради пандемията
 • Въпреки че не е универсално, има общо споразумение за ограничаване на броя на служителите в едно помещение, наличие на дезинфектант за ръце, използване на маски на закрито и по-чести почиствания.
 • Инсталиране на достатъчен брой дезинфекционни станции с течаща вода и сапун или с дезинфекционна течност на видни места около работното място.
 • Показване на плакати / насоки, популяризиращи правилата за миене на ръцете и лична хигиена на видни места на работното място.
 • Прилагане на санитарни мерки в тоалетните (насоки за промиване тоалетната с капака на тоалетната надолу и поддържане капака надолу, когато тоалетната не се използва).
 • Снабдяване на служителите с маски и ръкавици за еднократна употреба, продукти за почистване на повърхности и антисептици.
 • Осигурете подходящи инструкции и обучете служителите си как да използват предпазни средства, особено тези, които принадлежат към уязвими групи от населението.
 • Поставете затворени кошчета за отпадъци на входните и изходните точки и на видни места около работното място.
 • Уверете се, че всеки служител има, доколкото е възможно, индивидуални инструменти и работно оборудване. Когато е възможно, инструментите трябва редовно да се почистват, преди да бъдат предадени на друго лице.