Урок 2 Дефиниции

  • Според Международната организация на труда (МОТ), която е агенцията на ООН, определяща трудовите стандарти, трудова злополука е “неочаквано и непланирано събитие, включително актове на насилие, произтичащи от или във връзка с работа, в резултат на което един или повече работници понасят телесна повреда, заболяване или смърт;” и трудова травма (нараняване) е “всяко телесна повреда, заболяване или смърт в резултат на трудова злополука”. Трудовите травми могат да бъдат фатални (причиняващи смърт на работника) или нефатални (водещи до отсъствия и загуба на работни дни).
  • Има и друг термин, описващ различен вид здравен ефект, свързан с професионалната експозиция, който е “професионални заболявания” която е описана от МОТ (ILO) като “заболяване, получено в резултат на излагане за определен период от време на рискови фактори, произтичащи от трудовата дейност”.
  • Тук е мястото да се отбележи, че различните страни използват свои собствени определения за професионални заболявания, които обикновено са свързани с някакъв вид компенсационен механизъм или социална подкрепа.
  • По този начин цитираното определение от МОТ е предоставено, за да ви даде общ поглед върху този термин.
  • Можете също така да срещнете термин “свързано с работата заболяване“, което за целите на това обучение може да се разглежда като имащо подобно значение като професионалните заболявания. Най-важната разлика се крие в тези компенсационни механизми и законодателен подход за определяне на здравния статус.