Урок 2 Какво представляват личните предпазни средства (ЛПС)?

  • Съгласно Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използването от работниците на лични предпазни средства на работното място, личните предпазни средства са “всички съоръжения, проектирани да се носят или държат от работника за защита срещу една или повече опасности, които могат да застрашат неговата безопасност и здраве при работа, както и всяко допълнение или принадлежности, предназначени да постигнат тази цел.”.
  • Това е мярка от типа “последна инстанция”, която трябва да се използва “когато рисковете не могат да бъдат избегнати или ограничени в достатъчна степен чрез технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури за организация на труда;”.
  • да е подходящо за предвидените рискове, без то само по себе си да води до повишен риск;
  • да съответства на съществуващите условия на работното място;
  • да има предвид ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника;
  • да става на потребителя, при необходимост от регулиране”.