Урок 2 Риск, професионален риск, заплаха за здравето

 • Полезно е в началото да се направи кратък преглед на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) на равнище ЕС и на международно равнище, което оказва влияние върху официалната номенклатура и определения.
 • Според правните основи на функциониране на ЕС, законодателството на Съюза е под формата на директиви, които впоследствие трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство от държавите членки на ЕС.
 • Една от директивите е Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място.
 • Директивата определя принципите за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Тя е последвана от няколко отделни директиви за БЗР, определящи специфични условия за различни обстоятелства.
 • Това означава, че като общо правило във всяка държава от ЕС следва да има определени задължения и отговорности на работодателите, работниците, както и общи и конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Рамковата директива е спомената тук, защото в текста й има части, в които се споменава терминът “риск“: превенция на професионалните рискове, премахване на рискови (…) фактори. А превенцията на професионалните рискове е един от основните елементи, споменати там.
 • Думите “риск“, “заплаха“, “опасност” се срещат в литературата, учебниците и други материали в различни конфигурации и доста често, затова е полезно да се знае как трябва да се разбират. Често те се използват в общ език взаимозаменяемо, което може да бъде объркващо. Например, “опасност” според някои речници се разбира като “опасност или риск”.
 • Често използваното определение за здравословни и безопасни условия на труд казва, че опасността е всеки източник на потенциални щети, вреди или неблагоприятни последици за здравето..
 • Например, хепатитът може да се нарече “опасност”, но като цяло вирусът, причиняващ хепатит, ще се счита за “опасност” или “опасен биологичен агент”.
 • Опасностите могат да идват от различни източници, като например неща, процеси, материали, поведение и т.н. 
 • Ножът (опасността) може да бъде причина за порязване (вреда), вирусът на хепатит В (опасност) може да бъде причина за хепатит В (увреждане), мокрият под (опасност) може да бъде причина за подхлъзвания и падания (вреди).
 • Рискът е шанс или вероятност за нещо.
 • Във връзка с темата на това обучение, терминът, който би бил интересен за нас, е “професионален риск”.
 • Той е определен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа като “дългосрочна или краткосрочна опасност, изпитвана на работното място, която може да доведе до увреждане, включително химически опасности, биологични опасности, психосоциални опасности и физически опасности”.
 • Другото определение за професионален риск гласи, че това е “вероятността да възникне нараняване или заболяване в резултат на излагане на опасности на работното място”.
 • Съгласно “ISO 45001:2018(en) Системи за управление на здравето и безопасността при работа – Изисквания с указания за употреба”:
  • рискът е “ефект на несигурност”,
  • рискът за здравето и безопасността при работа е “Комбинация от вероятността от настъпване на свързано с работата опасно(и) събитие(я) или експозиция(и) и сериозността на увреждането и влошеното здраве, които могат да бъдат причинени от събитието(ята) или експозицията(ите)”
  • опасността е “източник с потенциал да причини нараняване и влошено здраве
  • наранявания и влошено здраве е “неблагоприятен ефект върху физическото, психическото или когнитивното състояние на дадено лице
 • Администрацията по безопасност и здраве при работа на ЕС информира за разликата между професионална опастност и професионалния риск, както следва: “Опасността е нещо, което може да причини вреда, например електричество, химикали, работа по стълба, шум, клавиатура, кавгаджия на работното място, стрес и т.н. Рискът е шансът, висок или нисък, че всяка опасност действително ще причини вреда на някого.
 • В общото разбиране понякога професионалните опасности могат да бъдат посочени като професионални рискови фактори.
 • Последният термин, който трябва да бъде обяснен тук, е “заплаха за здравето“. Тя може просто да се определи като “състояние, агент или инцидент, който може да причини, пряко или косвено, влошено здраве”.

Помислете за това:

Какви са опасностите, които може да срещнете в ежедневието си?

Какви са възможните опасности, с които може да се сблъскате на работното място? Можете ли да посочите някои примери?