Урок 2 Управление на риска

 • В Модул 1 се запознахте с концепцията и дефинициите за риск и опасност.
 • Това ви доближава до запознаването с някои принципи на управление на риска.
 • Обикновено това не е нещо, в което вие като работник изпълняващ задачи по почистването, ще участва при планирането.
 • По-скоро ще изпълнявате или прилагате инструкции, създадени в целия процес на управление на риска.
 • Съществува цяла методология, включваща например цикъла на Деминг -подход Планиране – Правене – Проверка – Действие (Plan-Do-Check-Act) за проектиране на процеса на управление на риска.
 • С прости думи, това е цикличен процес, който включва изследване на различни характеристики на работното място и работната среда, за да се определи какво може да се обърка и какво може да се направи, за да се предотвратят наранявания и лошо здраве.
 • Много е важно да се знае какви рискове и опасности могат да се срещнат на конкретни работни места или в конкретна среда, за да ги поставим под контрол, за да избегнем риск за здравето и влошаване на здравето сред персонала. Друг важен въпрос е активното включване на цялата работна сила в компанията в процеса на управление на риска.
 • В този модул ще пропуснем елементи от анализа на риска и оценката на риска и ще Ви обясним компонента на контрола на риска.
 • В модул 1 прочетохте за Рамковата директива (Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място).
 • Директивата съдържа списък на задълженията на работодателите, но също така определя задълженията на работниците.
 • Това е нещо, което следва да се помни – не само работодателите имат задължения.
 • Целият член 13 от Рамковата директива се отнася до този въпрос.
  В него директно се казва, че отговорност на всеки работник е да се грижи, доколкото е възможно, за собствената си безопасност и здраве и тази на други лица […] на работното място в съответствие с неговото обучение и инструкциите, дадени от работодателя му“.
 • Моля, обърнете внимание на формулировката “обучение и инструкциите, дадени от работодателите”, което означава, че трябва да бъдете обучени и инструктирани от работодателя по отношение на безопасността и здравето при работа.

Помислете за това:
Знаете ли кой във вашата компания е отговорен за управлението на риска?