Урок 3 Задължения на работодателите и работниците във връзка с безопасността и здравето при работа

 • Би било добре да се знае, че по отношение на работата и трудовите отношения има цяла обстановка, в която работодателите и работниците са централни фигури, функциониращи в границите на определени законодателни изисквания.
 • Както споменахме във въведението към този раздел, съществуват регламенти на равнище ЕС, установяващи основните принципи за безопасност и здраве при работа, но всяка държава-членка може да въведе свои собствени мерки, като не се доближава до тези минимални стандарти.
 • да осигури безопасността и здравето на работниците във всички аспекти, свързани с работата;
 • да ангажира (вътрешно или външно) лице, отговорно за предотвратяването на рисковете на работното място;
 • да предприемат необходимите мерки за опазване на безопасността и здравето на работниците, включително предотвратяване на професионалните рискове и осигуряване на информация и обучение, както и на необходимата организация и средства;
 • да коригира тези мерки, като вземе предвид променящите се обстоятелства, с цел – подобряване на съществуващата ситуация;
 • да следват общите принципи на превенция
  • избягване на рискове;
   оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
  • борба с рисковете при източника;
  • адаптиране на работата към индивида;
  • адаптиране към техническия прогрес;
  • замяна на опасното с неопасно или по-малко опасно;
  • разработване на последователна цялостна политика за превенция;
  • даване на приоритет на колективните защитни мерки пред индивидуалните защитни мерки;
   даване на подходящи
  • инструкции на работниците.
 • да оценява рисковете за безопасността и здравето на работниците;
 • да гарантират, че планирането и въвеждането на нови технологии са предмет на консултации с работниците и/или техните представители;
 • да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че само работници, които са получили подходящи инструкции, могат да имат достъп до зони, където съществува сериозна и специфична опасност;
 • да предприемат необходимите предпазни мерки за оказване на първа помощ, пожарогасене и евакуация;
 • предоставят на работниците и/или техните представители цялата необходима информация относно възможните рискове за здравето и безопасността и предприетите мерки за тяхното предотвратяване;
 • да се консултират със служителите и/или техни представители и да ги включват във всички дискусии относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • да гарантират, че всеки служител получава адекватно обучение по здравословни и безопасни условия на труд, свързано с неговата работа.
 • да се грижите, доколкото е възможно, за своята безопасност и здраве и за безопасността и здравето на другите лица на работното място в съответствие с обучението си и инструкциите, дадени от работодателя;
 • да използвате правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство;
 • да използвате правилно предоставените ви лични предпазни средства и след употреба да ги връщат на правилното им място;
 • да се въздържате от изключване, смяна или сваляне на произволно монтирани предпазни устройства, например към машини, апарати, инструменти, съоръжения и сгради, и да използвате правилно тези устройства за безопасност;
 • незабавно да информирате работодателя и/или служителите, които имат конкретна отговорност за безопасността и здравето на работниците, за всяка работна ситуация, за която имате основателни причини да считате, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всякакви недостатъци в мерките за защита;
 • да си сътрудничите, в съответствие с националната практика, с работодателя и/или служителите, които имат конкретна отговорност за безопасността и здравето на работниците, толкова дълго, колкото е необходимо, за да се даде възможност за изпълнение на всички задачи или изисквания, наложени от компетентната власт за опазване на безопасността и здравето на работниците на работното място;
 • да си сътрудничите, в съответствие с националната практика, с работодателя и/или служителите, които носят конкретна отговорност за безопасността и здравето на работниците, толкова дълго, колкото е необходимо, за да се даде възможност на работодателя да гарантира, че работната среда и условията на труд са безопасни и не представляват риск за безопасността и здравето в тяхната сфера на дейност.