Урок 3 Общи правила за използване на ЛПС

  • В предишния раздел научихте за общите изисквания по отношение на дизайна на ЛПС. Съществуват и някои общи правила относно практическите аспекти.
  • Първо, може да има ситуации, в които трябва да използвате повече от едно ЛПС едновременно. Това може да се случи, когато има повече от един риск в работната среда. В този случай оборудването трябва да е съвместимо, да не си взаимодейства и трябва да осигурява защита срещу специфичните рискове.
  • На второ място, поради факта, че всеки случай трябва да се разглежда индивидуално, като се вземат предвид сериозността на риска, честотата на излагане на риск, характеристиките на работното място на всеки работник и работата на личните предпазни средства, условията на употреба на ЛПС следва да бъдат съобразени с тези индивидуални обстоятелства.
  • Трето, личните предпазни средства, както показва името, са предназначени да бъдат използвани от физически лица за тяхна лична употреба. Поради това следва да се избягват ситуации, при които едни и същи ЛПС се използват взаимозаменяемо от няколко работници. Въпреки това, ако такава ситуация се случи, трябва да се предприемат мерки за осигуряване на подходящи хигиенни условия, а също и че ЛПС не създават никакви здравословни проблеми, дължащи се например на неадекватно оразмеряване на оборудването (например, твърде малки или твърде големи ръкавици, каски и т.н.).
  • Друг важен въпрос е предоставянето на подходяща информация на работниците за това как да използват оборудването. Работниците трябва да знаят как да го използват, за да го направят безопасно и да позволят на ЛПС да изпълняват предназначението си. Работодателите трябва да информират работниците за рисковете, от които предпазват ЛПС, те трябва да организират обучение и да демонстрират как да носят или използват ЛПС. Необходимо е да се подчертае, че личните предпазни средства трябва да се използват в съответствие с инструкциите.
  • Общото правило е, че ЛПС следва да се предоставят безплатно от работодателя. Освен това работодателят трябва да гарантира, че ЛПС са в добро хигиенно състояние и функционират правилно. Необходимата поддръжка, ремонт и подмяна също са в сферата на отговорност на работодателите. Трябва обаче да се отбележи, че съществуват определени обстоятелства, които позволяват такива ситуации, при които работниците могат да бъдат помолени да участват в разходите за ЛПС, например при обстоятелства, при които използването на оборудването не е изключително за работното място.
  • И накрая, важно е да се подчертае, че всяко оборудване трябва да отговаря на специфични изисквания за качество и да бъде одобрено за използване от съответните органи.

Помислете за това:
Какви са вашите лични предпазни средства, които използвате в работата си? Знаете ли каква е целта на специфичното оборудване?