Урок 3 Химични фактори

  • Химичните фактори са голяма група химични вещества с потенциал да причинят вреда за живота или за здравето. Здравните ефекти от експозицията на химикали са многобройни и типични за конкретно вещество. Съществуват и няколко пътя на възможна експозиция:
    • Вдишване (газ, пара, мъгла, прах, изпарения, дим). Когато извършвате физическа работа в замърсена среда, съществува по-висок риск от експозиция в сравнение със заседналата работа, поради по-големия обем дишан въздух. Изследванията показват, че работниците в почистването могат да бъдат изложени на химикали от почистващи продукти, които влизат в телата им през дихателните пътища поради вдишване на пари от летливи органични съединения (ЛОС) и аерозоли, генерирани от пръскане на продукти.
  • Други пътища на излагане включват:
    • Контакт с кожата. Това е много популярен начин на излагане на почистващи препарати. Има няколко научни изследвания, съобщаващи за доказани случаи на дермална експозиция/излагане (най-вече чрез ръце) на смеси от много химикали, използвани при почистването.
    • Поглъщане. Химикалите могат да влязат в организма като ефект от консумацията с храна или напитки, които са резултат от лоша хигиенна практика (замърсени ръце или дрехи, докосващи храната) или могат да бъдат случайно погълнати.
    • Инжектиране. Това е необичаен начин за професионална експозиция, но е възможно, когато работникът е имал убождане с игла, замърсена с химическо вещество, което в резултат е влязло в тялото на работниците.

Експлозив

Опасно за околна среда

Токсичен

Запалим

Корозионен

Окислителни

Вреден дразнител

Сгъстен газ

Опасност за здравето

Фиг. 4. Символи за различни видове химични опасности
Източник: Регламент (ЕО) No 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) No 1907/2006 (Текст с отношение към ЕИП) Текст с отношение към ЕИП