Урок 4 Методи за минимизиране на професионалния риск

Като се имат предвид принципите за превенция, определени в Рамковата директива и други стандарти за безопасност и здраве при работа, има пет стъпки за премахване или свеждане до минимум на риска при работа. Те включват: