Урок 4 Рискови фактори и части от тялото, изложени на рискове

  • Както научихте от модул 1, има различни видове рискови фактори, които може да срещнете в работата си.
  • Те могат да засегнат различни области на тялото ви, като по този начин има специфични предпазни средства, предназначени за защита на определени части на тялото.
  • По-долу можете да видите таблицата от Директива 89/656/ЕИО, в която са изброени рисковете и частите на тялото, които трябва да се използват при избора на лични предпазни средства.
  • Както можете да видите, един рисков фактор може да засегне различни части на тялото, а конкретна част от тялото може да бъде засегната от различни рискови фактори.
  • Ето защо обучените професионалисти проектират различни лични предпазни средства, за да осигурят безопасността на работниците.

Фиг. 1. Таблица за изследване на риска при използване на лични предпазни средства. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).