Урок 5 Препоръчителни методи за контрол

 • Методите за елиминиране или минимизиране на риска често са представени под формата на обратна пирамидална йерархия на контролната схема.
 • Те са представени в тази форма нарочно – накратко, те са показани по ред от най-много до най-малко ефективни по отношение на контрола на риска.
 • Възможно е да се направи разграничение между мерки, които засягат повече от едно лице (работник), които се наричат “колективни мерки“, и мерки, които се отнасят само до едно лице, които се наричат “индивидуални мерки“. При управлението на риска колективните мерки имат по-висок приоритет от индивидуалните мерки.

Фиг. 2. Йерархия на контролите

Собствена адаптация въз основа на: Йерархия на контролите. https://machinerysafety101.com/2011/02/28/understanding-the-hierarchy-of-controls/#axzz2WSUdSjyr)

 • Съществува концепция за “безопасен по своята същност дизайн”, която лежи в основата на контрола на риска и е отправна точка за действия, насочени към намаляване на риска.
 • Тя се основава на идеята за избягване на опасностите, вместо да ги контролира.
 • намаляване,
 • заместване,
 • модериране,
 • опростяване,
 • толеранс на грешката,
 • ограничаване на ефектите.
 • Като работещи в общинското почистване вашата длъжностна характеристика не включва проектиране на процеси за управление на риска. Затова най-важното нещо, което трябва да запомните от този раздел е, че въпреки по отношение на ефективността, използването на лични предпазни средства да е най-малко ефективната мярка, тя е тази, от която  силно зависи как ефективно да я използвате за да осигурите безопасността си на работното място, насочена към ограничаване или премахване опасността за здравето от професионални рискове.

Помислете за това:
Кои са колективните и индивидуалните мерки за контрол на риска във Вашата компания? Можете ли да идентифицирате някои от тях?