Εταίροι

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών και Δήμος Αθηναίων

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) είναι ένας κυβερνητικός Οργανισμός και η Αναπτυξιακή Εταρεία του Δήμου Αθηναίων. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1996 με σκοππό την ανάπτυξη και προώθηση της Πόλης της Αθήνας ως έναν επιχειρηματικό και τουριστικό προορισμό. Η κύρια αποστολή της εταιρείας είναι να καταστήσει την Αθήνα ο πιο καινοτόμος και ελκυστικός προορισμός καθόλη τη διάρκεια του έτους στη νότια Ευρώπη για τους πολίτες, τους επισκέπτες, τους επαγγελματίες και τους επενδυτές. Ο κύριος μέτοχος της ΕΑΤΑ είναι ο Δήμος Αθηναίων. Άλλοι μέτοχοι είναι ο Σύνδεσμός των Δήμων Αττικής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης.

Για να επιτεύξει τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία υποστηρίζει τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες του Δήμου και της Πόλης της Αθήνας, προσελκύει χρηματοδοτικές πηγές και υλοποιεί δράσεις, οι οποίες έχουν θετικές επιπτώσεις σε όσους κατοικούν, επισκέπτονται και εργάζονται στην Αθήνα. Μέσω της συνεργασίας με τοπικούς και ίδιωτικούς φορείς η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που συμβάλουν στην κοινωνική, επαγγελματική και αστική ανάπτυξη. Ειδικό βάρος δίνεται στην υποστήριξη του Δήμου ως προς την επίτευξη της ατζέντας του με την αξιοποίηση μίας ομάδας οικονομολόγων, χωροτακτών, ατόμων δημιουργίας πολιτικών και εμπειρογνωμόνων. Επιπρόσθετα, ένα πιεστικό ζήτημα για την πόλη είναι η ενσωμάτων στοιχείων κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή λειτουργία της Πόλης. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τρόπων και μεθόδων για την προώθηση της δημόσιας υγείας με υποστήριξη της ενεργής συμμετοχής πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και δημιουργούς πολιτικών στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και έργων.

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών εντός των ορίων της Πόλης της Αθήνας, η ΕΑΤΑ δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη, εισάγει καινοτόμες υπηρεσίες, μέσω συνεργασίας με κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπτύσσει νέα εργαλεία για αξιολόγηση της αστικής επίδρασης προς την υποστήριξη της ποιότητας του αέρα και της κλιματικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία εστιάζει στη βελτίωση της αστικής υγείας και της ευεξίας. Συμπληρωματικά, μερικές από τα τελευταία και πιο σημαντικά επιτεύγματα για την Πόλη της Αθήνας αποτελεί το 1ο για την Αθήνα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος “Αστικές Καινοτόμες Δράσεις” στη θεματική κατηγορία της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, καθώς και η 1η θέση για την πρωτεύουσα της Αθήνας στο Βραβείο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας (iCapital) το έτος 2018.

Δήμος Αθηναίων.

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων αποτελεί άμεσο συνεργάτη στο συγκεκριμένο έργο. Το Τμήμα Καθαριότητας αποτελείται από 2.400 εργάτες πρώτης γραμμής που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση της πόλης της Αθήνας καθαρή. Ειδικότερα, 600 αστικές καθαριστές εργάζονται 365 ημέρες τον χρόνο σε τρεις βάρδιες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι εκτίθονται σε βιολογικούς κινδύνους και μόλυνση που προκαλείται από την κίνηση στους δρόμους συνεχώς. Καλύπτουν αποστάσεις 3-4 χλμ. καθημερινά που τους καθιστά επιρρεπής σε σωματικές καταπονήσεις και σωματικούς τραυματισμούς. Το Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης της Αθήνας έχει τη νομική υποχρέωση να παρέχει προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και να παρέχει πρόσβαση σε Εργασιακούς ιατρούς και τεχνικούς ασφαλείας, όπου ακολουθούν τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Ινστιτούτο Prolepsis

Το Ινστιτούτο Prolepsis, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα. Με την πεποίθηση ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το Ινστιτούτο ηγείται στον τομέα της δημόσιας υγείας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς (π.χ. εκπαίδευση, εργασιακός χώρος) που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων, όπως παιδιά και έφηβοι, γυναίκες, μετανάστες και ηλικιωμένοι και επαγγελματιών, όπως οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και σχεδιαστές πολιτικής, άλλες ΜΚΟ και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε περίπου 60 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας, εφαρμοσμένες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, στοχεύοντας στην προβολή της υγείας και την εκπαίδευση του κοινού, στην αλλαγή πολιτικής και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου συνθέτει μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, ειδικών δημόσιας υγείας και προαγωγής υγείας, στατιστικολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, διαιτολόγων και τεχνολόγων τροφίμων, καθένας από τους οποίους αναλαμβάνει ξεχωριστό ρόλο στις δράσεις του Ινστιτούτου. Επιπλέον, το Ινστιτούτο ενθαρρύνει διεπιστημονικές και διεθνείς συνεργασίες, μέσω της σύστασης δικτύων συνεργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

VEDA

Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (VEDA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός σύλλογος, εγγεγραμμένος για να λειτουργεί για το δημόσιο όφελος. Βρίσκεται στο έδαφος της περιοχής της Βάρνας στη Βουλγαρία. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1997 στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος Τοπική Κυβέρνηση Πρωτοβουλία του Δήμου Βάρνας και του USAID για να βοηθήσει στην πρόοδο της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Το VEDA στοχεύει να παρέχει ηγετικό ρόλο για τον καθορισμό συνθηκών για βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Βάρνας και της εκτεταμένης περιοχής. Ο Οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης. Το VEDA προωθεί τη δικτύωση και τη βελτίωση των τοπικών ευκαιριών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων.

IKM Pro Sakowska, Michałowska, Łyszkiewicz Spółka Jawna.

“Είμαστε μια ομάδα συνεργατών με εκτεταμένη και διαφορετική εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα και θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Δεν έχουμε μόνο συμμετάσχει, αλλά και συντονίσαμε, έργα που συγχρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς: Δεύτερο πρόγραμμα υγείας του Ευρωπαϊκού Ένωση 2008-2013, Erasmus+, έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, Κεντρική Ευρώπη Interreg, Περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας Interreg, επιχορηγήσεις της Νορβηγίας, συμβολή της Ελβετίας, περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιοχής Lodzkie.
Η εμπειρία μας καλύπτει διάφορες πτυχές της υλοποίησης έργων: εφαρμογή, υλοποίηση και υποβολή εκθέσεων τόσο σε διαστάσεις βασιζόμενες στην αξία (τεχνική) όσο και σε διοικητική (οικονομική διαχείριση και αναφορά). Επιπλέον, η ομάδα μας έχει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, αξιολόγησης και προτάσεων για διάφορους ενδιαφερόμενους. Δεδομένου ότι είμαστε μια νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχουμε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκε με την ετικέτα IKM Pro, τα μέλη της ομάδας μας οδήγησαν έργα όπως:
H-COM – «Εκπαίδευση επικοινωνίας υγείας για επαγγελματίες υγείας», Erasmus+
e-CAPACIT8 – «Ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών υγείας για τη βελτίωση της υγείας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού», ΓΔ SANCO 2ο Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ 2008-2013.
PROMOVAX – «Προώθηση εμβολιασμών μεταξύ μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ευρώπη», ΓΔ SANCO 2ο Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ 2008-2013.
Healthy Boost – «Ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας για την υγεία και την ευημερία στις πόλεις», Urban labs for best health for all in the Baltic Sea Region, Interreg Baltic Sea Region.

Δήμος Αντράνο.

Ο Δήμος Andrano είναι μια Δημόσια Αρχή με έμφαση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την υγεία και τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών. Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες γύρω από τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την αστικοποίηση, τα δημόσια έργα μεταξύ άλλων. Ο Δήμος απασχολεί συνολικά 30 υπαλλήλους. Όλοι τους ενδιαφέρονται βαθιά για τις παραδόσεις του Andrano και συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που ηγείται η Δημόσια Αρχή. Ο Δήμος Andrano διαχειρίζεται, μέσω εξωτερικής εταιρείας, υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων και έχει υποβάλει σχέδια για την πρόληψη της εξάπλωσης του κοροναϊού στο χώρο εργασίας.


Η πόλη του Αντράνο έχει 4734 κατοίκους και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου του Σαλέντο, 45 χλμ. από την επαρχία Λέτσε. Είναι διάσημο για τρία παραθαλάσσια θέρετρα: το Green Cave, το Botte Zone και το Port Area. Στην περιοχή υπάρχει το Comprehensive Ινστιτούτο, μια Δημοτική Βιβλιοθήκη, δύο δημοτικά πάρκα, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και μια ρητορική. Το Andrano προσφέρει ευκαιρίες για την κατασκευή και την ανάπτυξη του τουρισμού με βιώσιμο τρόπο που σέβεται το περιβάλλον, όπως φαίνεται από τη δράση και τα προγράμματά του για την προστασία των μεγάλων εδαφών του. Από το 2006, τμήμα της δημοτικής επικράτειας του Andrano που βρήσκετε στην ανατολική ακτή του Solento, συνεργάστηκε με την Parco Costa Otranto – τη Santa Maria di Leuca και την Bosco di Tricase για τη διαφύλαξη της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού οικοτόπου των ενδημικών ειδών ζώων και φυτών.