Το Έργο

MUC - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγεία.

Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες των Δημοτικών Αστικών καθαριστών (Municipal Urban Cleaners) (MUCs) μεσω ευέλικτης πρόσβασης στην κατάρτιση με αντικείμενο την υγεία και ασφάλεια για βελτιωμένη ποιότητα ζωής και ευεξίας. Το έργο διαρκεί από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2023.

Οι MUCs, γενικά και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, θεωρούνται υπάλληλοι πρώτης γραμμής για τους δήμους όσον αφορά την έκθεση σε κινδύνους για την υγεία. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευσή τους με πρόσθετα προσόντα για ανάπτυξη σταδιοδρομίας και βελτίωση της ευημερίας τους. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους MUCs να υπερηφανεύονται για το έργο τους, διατηρώντας τις κοινότητες καθαρές και ασφαλείς για όλους. Το εκπαιδευτικό εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας μεταξύ των MUCs.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της κοινωτικής πρωτοβουλίας Erasmus+ «Ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και προσόντα για όλους», με έμφαση στην συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), ιδίως με την αύξηση της ποιότητας, της προσφοράς και της προσβασιμότητας στην ΕΕΚ, προωθώντας τη μάθηση στο χώρο εργασίας, η υποστήριξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εταιρειών και παρόχων ΕΕΚ με στόχο την παροχή αρχικής ή / και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό τους.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος του έργου:

  • Συμβάλλει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι της MUC που ασχολούνται με τον καθαρισμό αστικών αποβλήτων, βελτιώνοντας έτσι άμεσα την ποιότητα εργασίας τους.
  • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής και τη γενική ευημερία των MUCs, καθώς θα αισθάνονται καλλυμένοι προστατεύοντας τον εαυτό τους από τους κινδύνους της εργασίας.
  • Βελτιώνει την ικανοποίηση από την εργασία και την απόδοση των MUCs, που θα έχει έμμεσο αποτέλεσμα στην ευημερία όλων των πολιτών που ζουν σε καθαρές πόλεις.

Στόχοι.

Αντιμετωπίστε τις ανάγκες εκπαίδευσης για την υγεία και την ασφάλεια για την ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα αστικών καθαριστών.

Βελτιώστε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα προσόντα για αστικούς καθαριστές που θεωρούνται πρώτης γραμμής υπάλληλοι για δήμους που καλύπτουν βασικές ανάγκες, ειδικά σε περιόδους έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων για την κατάρτιση και τηn χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Αποτελέσματα

17
Ερευνα.

Εκπόνηση έρευνας (βιβλιογραφίας) ανά χώρα και συμμετοχικής έρευνας για την κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ των Δημοτικών Αστικών Καθαριστών (MUCs).

17
Πλαίσιο Εργασίας.

Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου που θα καθοδηγήσει το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

17
Εκπαίδευση.

Δημιουργήστε, αναπτύξτε και αξιολογήστε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία που θα ωφελήσει τους MUCs.

17
Οδηγός.

Οδηγός για παρόχους ΕΕΚ και ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του έργου σε μαθήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση Υγείας και Ασφάλειας των MUCs πρώτης γραμμής και άλλων εργαζομένων.

IO.4 Οδηγός προγράμματος σπουδών κατάρτισης για παρόχους ΕΕΚ και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Ομάδες στόχου

Δημοτικοί Αστικοί Καθαριστές (MUCs)

Εκπρόσωποι των MUC

Τμήματα Καθαρισμού των Δήμων

Οργανισμοί Υπηρεσιών Καθαρισμού (ΜΜΕs)