Εκπαιδευτική Ενότητα 1 Αναγνώριση επαγγελματικών κινδύνων και απειλών κατά της υγείας

Last updated: 20 Ιουνίου, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της παρούσας Εκπαιδευτικής Ενότητας, θα πρέπει:

  • Να είστε ενημερωμένοι για βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πτυχές της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
  • Να κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ του «κινδύνου» και της «πηγής κινδύνου», ιδίως σε επαγγελματικό επίπεδο
  • Να γνωρίζετε τι σημαίνει «απειλή κατά της υγείας»
  • Να προσδιορίζετε τους διαφορετικούς τύπους παραγόντων επαγγελματικών κινδύνων
  • Να είστε εξοικειωμένοι με ορισμένες πηγές επαγγελματικών κινδύνων
  • Να γνωρίζετε τις πιθανές συνέπειες στην υγεία από την έκθεση σε διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου
  • Να είστε ενημερωμένοι για τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε παράγοντες επαγγελματικών κινδύνων
  • Να κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ «εργατικού ατυχήματος», «επαγγελματικού τραυματισμού» και «επαγγελματικής ασθένειας»
  • Να γνωρίζετε περιστατικά συγκεκριμένων εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled