Εκπαιδευτική Ενότητα 2 Μέτρα προστασίας

Last updated: 31 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της παρούσας Εκπαιδευτικής Ενότητας, θα πρέπει να:

    • Είστε εξοικειωμένοι με μεθόδους που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και να γνωρίζετε ποιες είναι οι συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου κινδύνων
    • Χρησιμοποιείτε ορθά τα μέσα ατομικής προστασίας
    • Ενδυναμωθείτε με κατάλληλες αρχές και πρακτικές προσωπικής υγιεινής
    • Κατανοείτε τη σημασία των μέτρων προστασίας όπως φαίνεται σε μελέτες περίπτωσης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled