Βιβλιογραφικές αναφορές

 1. Οδηγία του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 για την εισαγωγή μέτρων προώθησης βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31989L0391
 2. Ενημερωτικό δελτίο απαντήσεων ΕΑΥ. https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_risk.html
 3. Θησαυρός όρων EU-OSHA 70194I-occupational risk. https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus/term/70194i
 4. Επαγγελματικός κίνδυνος. Τι σημαίνει επαγγελματικός κίνδυνος; https://www.safeopedia.com/definition/6659/occupational-risk
 5. ISO 45001:2018(en) Συστήματα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας — Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
 6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης και ελέγχου νόσων. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
 1. Σύμβολο βιολογικού κινδύνου. Από Silsor – Ίδια εργασία, Ελευθέρας χρήσεως, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=516714
 2. Διεθνή δελτία στοιχείων πηγών κινδύνου σχετικά με την εργασία. Καθαριστής (βιομηχανικών χώρων). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_185864.pdf
 3. Διεθνή δελτία στοιχείων πηγών κινδύνου σχετικά με την εργασία. Οδηγός, φορτηγά/βαρέα. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/publication/wcms_186282.pdf
 4. Διεθνή δελτία στοιχείων πηγών κινδύνου σχετικά με την εργασία. Χειριστής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/publication/wcms_192394.pdf
 5. Koradecka D. (Ed.). Occupational safety and ergonomics. Tom 1. [Bezpieczeństwo pracy i ergonomia tom 1 – διδακτικό βιβλίο στα πολωνικά]. Central Institute of Labour Protection, Warsaw 1997.
 6. Anila Bello, Margaret M Quinn, Melissa J Perry, Donald K Milton. Characterization of occupational exposures to cleaning products used for common cleaning tasks–a pilot study of hospital cleaners. Environ Health. 2009 Mar 27;8:11. doi: 10.1186/1476-069X-8-11.
 7. J P Zock. World at work: Cleaners. Occup Environ Med 2005;62:581–584. doi: 10.1136/oem.2004.015032
 8. Σκόνη στον χώρο εργασίας. Γενικές αρχές προστασίας. Καθοδηγητικό σημείωμα EH44 (Τέταρτη έκδοση). Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια. https://www.hse.gov.uk/pubns/eh44.pdf
 9. Δόνηση στην εργασία. https://www.hsa.ie/eng/topics/physical_agents/vibration/vibration_at_work/
 10. Guide to the Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 2007. Chapter 2 of Part 5: Control of Vibration at Work. Health and Safety Authority, The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1. December 2007. Ηλεκτρονικά: https://www.hsa.ie/eng/publications_and_forms/publications/general_application_regulations/control_of_vibration_at_work.pdf
 11. Δόνηση – Επιπτώσεις στην υγεία. https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/vibration/vibration_effects.html
 12. Ενημερωτικό δελτίο 57 – Οι επιπτώσεις του θορύβου στην εργασία. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-57-impact-noise-work
 13. Ηλεκτρική ασφάλεια – Βασικές πληροφορίες. https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/electrical.html
 14. Το ατύχημα από ακτινοβολία στο Σαμούτ Πρακάν. Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Βιέννη, 2002. STI/PUB/1124 ¦ 92-0-110902-4. https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1124_scr.pdf
 15. Το ατύχημα από ακτινοβολία στη Γκοϊάνια. Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Βιέννη, 1988. STI/PUB/815 ¦ 92-0-129088-8. https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub815_web.pdf
 16. Θερμική καταπόνηση – Ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη. Εθνικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (NIOSH). https://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/heatrelillness.html
 17. Ενημερωτικό δελτίο πρώτων βοηθειών για ασθένειες από τη ζέστη του NIOSH. Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών [DHHS] (NIOSH) Έκδοση αρ. 2017-128. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Εθνικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2017-128.pdf
 18. Ψυχρά περιβάλλοντα – Εργασία στο κρύο. https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/cold_working.html
 19. Μηχανικές πηγές κινδύνου. BAUA: Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Risk-assessment/Expert-knowledge/Mechanical-hazards/Mechanical-hazards_node.html
 20. Νιώθετε στρες; https://www.nhs.uk/every-mind-matters/mental-health-issues/stress/
 21. Στρες. https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/stress
 22. Κοινωνική υποστήριξη. Συμπεριφορά υγείας και αγωγή υγείας. Θεωρία, έρευνα και πρακτική. https://www.med.upenn.edu/hbhe4/part3-ch9-key-constructs-social-support.shtml
 23. Ψυχοκοινωνικές πηγές κινδύνου που συμβάλλουν σε στρες σχετιζόμενο με την εργασία. https://www.worksafe.vic.gov.au/psychosocial-hazards-contributing-work-related-stress
 24. Karasek, R., & Theorell, T. (1990).Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.
 1. https://languages.oup.com/google-dictionary-en/
 2. https://www.dictionary.com/browse/accident
 3. https://www.merriam-webster.com/dictionary/accident
 4. Περιγραφή δεικτών: Επαγγελματικοί τραυματισμοί. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-occupational-injuries/
 5. Αρχείο:Θανατηφόρα και μη θανατηφόρα ατυχήματα 5.png https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Fatal_and_non-fatal_accidents_5.png#file
 6. https://www.hse.gov.uk/statistics/fatals.htm
 7. Αρχείο:Θανατηφόρα και μη θανατηφόρα ατυχήματα στην εργασία ανά τύπο τραυματισμού, ΕΕ, 2019 (% ατυχημάτων).png https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/cc/Fatal_and_non-fatal_accidents_at_work_by_type_of_injury%2C_EU%2C_2019_%28%25_of_accidents%29.png