Πηγές

 1. CDC. Health Literacy in Healthy People 2030 [Internet]. health.gov. 2020 [cited 2022 Apr 1]. Available from: https://health.gov/our-work/national-health-initiatives/healthy-people/healthy-people-2030/health-literacy-healthy-people-2030
 2. Baker DW. The Meaning and the Measure of Health Literacy. J Gen Intern Med. 2006 Aug;21(8):878–83.
 3. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. HEALTH LITERACY: Taking action to improve safety and quality. Health Lit. 2014;96.
 4. Literacy R on H, Practice B on PH and PH, Medicine I of. Health Literacy Perspectives [Internet]. Health Literacy: Improving Health, Health Systems, and Health Policy Around the World: Workshop Summary. National Academies Press (US); 2013 [cited 2022 Apr 5]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK202449/
 5. Norman CD, Skinner HA. eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World. J Med Internet Res. 2006 Jun 16;8(2):e9.
 6. Kemp E, Trigg J, Beatty L, Christensen C, Dhillon HM, Maeder A, et al. Health literacy, digital health literacy and the implementation of digital health technologies in cancer care: the need for a strategic approach. Health Promot J Aust Off J Aust Assoc Health Promot Prof. 2021 Feb;32 Suppl 1:104–14.
 7. NIH. Online Health Information: Is It Reliable? [Internet]. National Institute on Aging. [cited 2022 May 9]. Available from: https://www.nia.nih.gov/health/online-health-information-it-reliable
 8. CDC. Finding Credible Vaccine Information [Internet]. 2022 [cited 2022 May 9]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
 1. WHO. Constitution of the World Health Organization [Internet]. World Health Organization. 2022. Available from: https://www.who.int/about/governance/constitution
 2. Ayres JS. The biology of physiological health. Cell. 2020 Apr 16;181(2):250–69.
 3. NCBI. Disease . MESH. 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004194
 4. Balloux F, van Dorp L. Q&A: What are pathogens, and what have they done to and for us? BMC Biol. 2017 Oct 19;15:91.
 5. NCI. Definition of homeostasis . 2011. Available from: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/homeostasis
 6. King LS. Signs and Symptoms. JAMA. 1968 Oct 28;206(5):1063–5.
 7. WHO. Cardiovascular diseases (CVDs) . 2022. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
 8. WHO. Hypertension. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
 9. WHO. Raised cholesterol . 2022. Available from: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3236
 10. European Parlament. High cholesterol – a chronic illness neglected in Europe . 2015. Available from: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003568_EN.html
 11. Laufs U, Parhofer KG, Ginsberg HN, Hegele RA. Clinical review on triglycerides. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):99–109c.
 12. NHS. Cardiovascular disease.nhs.uk. 2017. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/cardiovascular-disease/
 13. CDC. Heart Attack Symptoms, Risk Factors, and Recovery | cdc.gov . Centers for Disease Control and Prevention. 2021. Available from: https://www.cdc.gov/heartdisease/heart_attack.htm
 14. CDC. Stroke Signs and Symptoms | cdc.gov . Centers for Disease Control and Prevention. 2022. Available from: https://www.cdc.gov/stroke/signs_symptoms.htm
 15. AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY. Anemia . 2021. Available from: https://www.hematology.org:443/education/patients/anemia
 16. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 9th edition . 2019. Available from: https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/?dlmodal=active&dlsrc=https%3A%2F%2Fdiabetesatlas.org%2Fidfawp%2Fresource-files%2F2019%2F07%2FIDF_diabetes_atlas_ninth_edition_en.pdf
 17. International Diabetes Federation. Diabetes Facts & figures . IDF. 2022. Available from: https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
 18. CDC. What Is Type 1 Diabetes? . Centers for Disease Control and Prevention. 2022. Available from: https://www.cdc.gov/diabetes/basics/what-is-type-1-diabetes.html
 19. WHO. Diabetes . 2022. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
 20. NIDDK. Symptoms & Causes of Diabetes . National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 2022. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/symptoms-causes
 21. Diabetes UK. Complications of diabetes . Diabetes UK. 2022. Available from: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/complications
 22. WHO. Obesity . 2022. Available from: https://www.who.int/health-topics/obesity
 23. WHO. Obesity and overweight . 2022. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 24. Eurostat. Overweight and obesity – BMI statistics . 2021. Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics
 25. CDC. Adult Obesity . Centers for Disease Control and Prevention. 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/obesity/adult/causes.html
 26. WHO. Cancer . . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
 27. WHO. Asthma . . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
 28. Dodd KE. Asthma Among Employed Adults, by Industry and Occupation — 21 States, 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2016 ;65. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6547a1.htm
 29. Blanco I, Diego I, Bueno P, Casas-Maldonado F, Miravitlles M. Geographic distribution of COPD prevalence in the world displayed by Geographic Information System maps. Eur Respir J . 2019 Jul 1 ;54(1). Available from: https://erj.ersjournals.com/content/54/1/1900610
 30. WHO. The top 10 causes of death . 2022 . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
 31. NHS. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd/
 32. WHO. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) . 2022 . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
 33. NHS. Lung cancer . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/
 34. CDC. Living with lung cancer . 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/cancer/lung/living/index.htm
 35. NHS. Alcohol-related liver disease . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-related-liver-disease-arld/
 36. NHS. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/non-alcoholic-fatty-liver-disease/
 37. NHS. Chronic kidney disease . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/
 38. WHO. Musculoskeletal conditions . 2022 . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
 39. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) : OSH Answers . 2022 . Available from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html
 40. NHS. Osteoarthritis . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/osteoarthritis/
 41. NHS. Carpal tunnel syndrome . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/carpal-tunnel-syndrome/
 42. HSE. Musculoskeletal disorders in the workplace – HSE . 2022 . Available from: https://www.hse.gov.uk/msd/
 43. CDC. Work-Related Musculoskeletal disordes and Ergonomics . 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/health-strategies/musculoskeletal-disorders/index.html
 44. WHO. Mental health . 2022 . Available from: https://www.who.int/health-topics/mental-health
 45. CDC. About Mental Health . 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm
 46. Rahman MS, Mondal M, Hasan M, Alom J, Ahmed F. Microorganisms, infection and the role of medical textiles. In 2021.
 47. NHS. Respiratory tract infections (RTIs) . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/respiratory-tract-infection/
 48. Minnesota Department of Health. Respiratory Illness – Minnesota Dept. of Health . 2022 . Available from: https://www.health.state.mn.us/diseases/respiratory/index.html
 49. CDC. Is your sore throat strep? . Centers for Disease Control and Prevention. 2022 . Available from: https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html
 50. CDC. Cold Versus Flu . Centers for Disease Control and Prevention. 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm
 51. CDC. Similarities and Differences between Flu and COVID-19​ . Centers for Disease Control and Prevention. 2022 . Available from: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
 52. CDC. Symptoms of Covid-19 . 2022. Available from: https://www.state.nj.us/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID-19_symptoms_illness_comparison_cdc.pdf
 53. ECDC. Viral hepatitis . European Centre for Disease Prevention and Control. . Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/viral-hepatitis
 54. CDC. What is Viral Hepatitis? . 2021 . Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/abc/index.htm
 55. ECDC. HIV infection and AIDS . European Centre for Disease Prevention and Control. . Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/hiv-infection-and-aids
 56. WHO. HIV/AIDS . . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
 57. ECDC. HIV infection and AIDS – Annual Epidemiological Report for 2017 . European Centre for Disease Prevention and Control. 2019 . Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-infection-and-aids-annual-epidemiological-report-2017
 58. WHO. Tetanus . . Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tetanus
 59. CDC. Tetanus . 2022 . Available from: https://www.cdc.gov/tetanus/index.html
 60. ECDC. Typhoid and Paratyphoid Fever . European Centre for Disease Prevention and Control. . Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/typhoid-and-paratyphoid-fever
 61. NHS. Typhoid fever . nhs.uk. 2018 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/typhoid-fever/
 62. CDC. Measles Complications . Centers for Disease Control and Prevention. 2020 . Available from: https://www.cdc.gov/measles/symptoms/complications.html
 63. NHS. Measles . nhs.uk. 2017 . Available from: https://www.nhs.uk/conditions/measles/
 64. WHO. Media centre – European Region loses ground in effort to eliminate measles . 2020 . Available from: https://web.archive.org/web/20200414065648/http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/european-region-loses-ground-in-effort-to-eliminate-measles
 1. World Health Organisation. Healthy living [Internet]. 1999. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/108180/EUR_ICP_LVNG_01_07_02.pdf;jsessionid= 5EB904E10DA9F36BB53019C85DD995A1?sequence=1
 2. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015 Mar;1(1):40–3.
 3. How Much Sleep Do We Really Need? [Internet]. Sleep Foundation. 2021 [cited 2022 Apr 20]. Available from: https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
 4. Sleep Deprivation and Deficiency – What Are Sleep Deprivation and Deficiency? [Internet]. NIH. 2022 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-deprivation
 5. Sleep Foundation. Sleep Deprivation: Causes, Symptoms, & Treatment [Internet]. Sleep Foundation. 2020 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.sleepfoundation.org/sleep-deprivation
 6. Colten HR, Altevogt BM, Research I of M (US) C on SM and. Extent and Health Consequences of Chronic Sleep Loss and Sleep Disorders [Internet]. Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press (US); 2006 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/
 7. American Sleep Assosiation. Sleep Apnea Symptoms [Internet]. American Sleep Association. 2022 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.sleepassociation.org/sleep-apnea/symptoms/
 8. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain Basics: Understanding Sleep [Internet]. NIH. 2022 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/brain-basics-understanding-sleep
 9. Does Napping Impact Sleep at Night? [Internet]. Sleep Foundation. 2018 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/does-napping-impact-sleep-at-night
 10. Johns Hopkins Medicine. Oversleeping: Bad for Your Health? [Internet]. 2021 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/oversleeping-bad-for-your-health
 11. CDC. Napping, an Important Fatigue Countermeasure [Internet]. 2021 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/emres/longhourstraining/napping.html
 12. NHS. Insomnia [Internet]. nhs.uk. 2017 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/insomnia/
 13. Drake C, Roehrs T, Shambroom J, Roth T. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. J Clin Sleep Med JCSM Off Publ Am Acad Sleep Med. 2013 Nov 15;9(11):1195–200.
 14. Johns Hopkins Medicine. Your Bedroom For Better Sleep [Internet]. Johns Hopkins Medicine. 2021 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/your-bedroom-for-better-sleep
 15. American Sleep Association. What’s the Difference Between Sleep and Rest? [Internet]. American Sleep Association. 2021 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.sleepassociation.org/sleep-news/sleep-vs-rest-whats-the-difference/
 16. World Health Organisation. Physical activity [Internet]. WHO. 2022 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
 17. NIH. Four Types of Exercise Can Improve Your Health and Physical Ability [Internet]. National Institute on Aging. [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.nia.nih.gov/health/four-types-exercise-can-improve-your-health-and-physical-ability
 18. ACSM. ACSM Guidelines for Strength Training [Internet]. ACSM_CMS. 2019 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.acsm.org/blog-detail
 19. CDC. Measuring physical activity intensity [Internet]. 2022 [cited 2022 May 3]. Available from: https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/index.html
 20. CDC. Oral Health Conditions [Internet]. 2022 [cited 2022 May 4]. Available from: https://www.cdc.gov/oralhealth/conditions/index.html
 21. World Health Organisation. Oral health [Internet]. World Health Organisation. 2022 [cited 2022 May 4]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health
 22. NHS. Take care of your teeth and gums [Internet]. nhs.uk. 2022 [cited 2022 May 4]. Available from: https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/take-care-of-your-teeth-and-gums/
 23. NHS. How to keep your teeth clean [Internet]. nhs.uk. 2022 [cited 2022 May 4]. Available from: https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/how-to-keep-your-teeth-clean/
 24. CDC. Health Effects of Cigarette Smoking [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2021 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/index.htm
 25. NHS. Passive smoking [Internet]. nhs.uk. 2021 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/passive-smoking-protect-your-family-and-friends/
 26. Yilmazel Ucar E, Araz O, Yilmaz N, Akgun M, Meral M, Kaynar H, et al. Effectiveness of pharmacologic therapies on smoking cessation success: three years results of a smoking cessation clinic. Multidiscip Respir Med. 2014 Feb 4;9(1):9.
 27. Hurt RD, Ebbert JO, Hays JT, McFadden DD. Treating Tobacco Dependence in a Medical Setting. CA Cancer J Clin. 2009;59(5):314–26.
 28. European Commision. Food-Based Dietary Guidelines in Europe – table 17 | Knowledge for policy [Internet]. [cited 2022 May 5]. Available from: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-guidelines-europe-table-17_en
 29. CDC. Facts about moderate drinking [Internet]. 2022 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/moderate-drinking.htm
 30. Alcohol and Drug Foundation. What is a standard drink? [Internet]. 2021 [cited 2022 May 5]. Available from: https://adf.org.au/insights/what-is-a-standard-drink/
 31. Drinking too much alcohol can harm your health. Learn the facts | CDC [Internet]. 2022 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
 32. American Addiction Centers Editorial StaffLast updated on. Effects of Drugs and Alcohol | Negative Effects of Drugs [Internet]. DrugAbuse.com. 2016 [cited 2022 May 5]. Available from: https://drugabuse.com/blog/drug-alcohol-effects/
 33. Chisholm-Burns MA, Spivey CA. The “cost” of medication nonadherence: consequences we cannot afford to accept. J Am Pharm Assoc JAPhA. 2012;52(6):823–6.
 34. Mayo Clinic. Should you take a daily aspirin for your heart? [Internet]. Mayo Clinic. [cited 2022 May 6]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/daily-aspirin-therapy/art-20046797
 35. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Diabetes in the Workplace : OSH Answers [Internet]. 2019 [cited 2022 May 6]. Available from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/diabetes.html
 36. ECDC. WHO/ECDC: Nearly half a million lives saved by COVID-19 vaccination in less than a year [Internet]. European Centre for Disease Prevention and Control. 2021 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/who-ecdc-nearly-half-million-lives-saved-covid-19-vaccination
 37. World Health Organisation. How do vaccines work? [Internet]. 2022 [cited 2022 May 6]. Available from: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work
 38. Costantino C, Vitale F. Influenza vaccination in high-risk groups: a revision of existing guidelines and rationale for an evidence-based preventive strategy. J Prev Med Hyg. 2016 Mar;57(1):E13–8.
 39. World Health Organisation. Immunization [Internet]. 2022 [cited 2022 May 6]. Available from: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization
 40. CDC. COVID-19 Vaccination [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 [cited 2022 May 5]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
 1. WHO. Healthy diet [Internet]. World Health Organisation. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-diet
 2. WHO. Healthy diet [Internet]. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
 3. School of Public Health Harvard. Healthy Eating Plate [Internet]. The Nutrition Source. 2012 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/
 4. Prolepsis Institute. diatrofikoiodigoi [Internet]. National dietary guidelines of Greece. 2014 [cited 2022 Apr 19]. Available from: http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=english-menu
 5. USDA. MyPlate | U.S. Department of Agriculture [Internet]. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.myplate.gov/
 6. School of Public Health Harvard. Vegetables and Fruits [Internet]. | The Nutrition Source, Harvard T.H. Chan. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
 7. World Cancer Research Fund UK. What is a 5 A DAY portion? [Internet]. World Cancer Research Fund. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.wcrf-uk.org/health-advice-and-support/health-advice-booklets/what-is-a-5-a-day-portion/
 8. American Heart Association. Whole Grains, Refined Grains, and Dietary Fiber [Internet]. www.heart.org. 2022 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/whole-grains-refined-grains-and-dietary-fiber
 9. School of Public Health Harvard. Legumes and Pulses [Internet]. The Nutrition Source. 2019 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/legumes-pulses/
 10. Oboh H, Muzquiz M, Burbano C, Cuadrado C, Pedrosa M, Ayet G, et al. Effect of soaking, cooking and germination on the oligosaccharide content of selected Nigerian legume seeds. Plant Foods Hum Nutr Dordr Neth. 2000 Feb 1;55:97–110.
 11. School of Public Health Harvard. Whole Grains [Internet]. The Nutrition Source. 2014 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/whole-grains/
 12. Oldways Whole Grains Council, Oldways Nutrition Exchange. How Much Whole Grain is Enough? [Internet]. Available from: https://wholegrainscouncil.org/sites/default/files/atoms/files/WG_HowMuch.pdf
 13. Foods NRC (US) P on the A of B to TF. Fermented Milks—Past, Present, and Future [Internet]. Applications of Biotechnology to Fermented Foods: Report of an Ad Hoc Panel of the Board on Science and Technology for International Development. National Academies Press (US); 1992 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234682/
 14. School of Public Health Harvard. Dairy [Internet]. The Nutrition Source. 2020 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/dairy/
 15. American Heart Association. Saturated Fat [Internet]. www.heart.org. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/saturated-fats
 16. USDA. FoodData Central [Internet]. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://fdc.nal.usda.gov/
 17. Harvard medical School. Lactose Intolerance [Internet]. Harvard Health. 2019 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.health.harvard.edu/a_to_z/lactose-intolerance-a-to-z
 18. Heart Foundation. Salt in everyday foods adds up quickly [Internet]. Heart Foundation NZ. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.heartfoundation.org.nz/about-us/news/blogs/salt-in-everyday-foods
 19. NHS. The Eatwell Guide [Internet]. nhs.uk. 2022 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/food-guidelines-and-food-labels/the-eatwell-guide/
 20. Australian Goverment. Lean Meat and poultry, fish, eggs, tofu, nuts and seeds and legumes/beans [Internet]. 2012 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/five-food-groups/lean-meat-and-poultry-fish-eggs-tofu-nuts-and-seeds-and
 21. Diabetes.co.uk. Higher intakes of red meat have been linked with a number of health problems, including type 2 diabetes. [Internet]. Diabetes. 2019 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.diabetes.co.uk/food/red-meat.html
 22. International Agency Research on Cancer. Red Meat and Processed Meat [Internet]. [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Red-Meat-And-Processed-Meat-2018
 23. Poore J, Nemecek T. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science. 2018 Jun;360(6392):987–92.
 24. School of Public Health Harvard. Eggs [Internet]. The Nutrition Source. 2012 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/eggs/
 25. School of Public Health Harvard. Fish: Friend or Foe? [Internet]. The Nutrition Source. 2012 [cited 2022 Apr 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/fish/
 26. Park K, Mozaffarian D. Omega-3 fatty acids, mercury, and selenium in fish and the risk of cardiovascular diseases. Curr Atheroscler Rep. 2010 Nov;12(6):414–22.
 27. Harvard University Scool of Public Health. Types of Fat [Internet]. The Nutrition Source. 2014 [cited 2022 Jan 19]. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fats-and-cholesterol/types-of-fat/
 28. Harvard University Scool of Public Health. The truth about fats: the good, the bad, and the in-between [Internet]. Harvard Health. 2015 [cited 2022 Jan 19]. Available from: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-truth-about-fats-bad-and-good

Οι εικόνες προέρχονται από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Όλο το υλικό που συλλέχτηκε ήταν είτε δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο είτε λήφθηκε από μια ενεργή συνδρομή στις προαναφερθείσες πηγές.