Πηγές

 1. Διαχείριση κινδύνων. Από την Isabel Nunes. https://oshwiki.eu/wiki/File:ERO-10-06-a-8.fig1.jpg
 2. Οδηγία του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 για την εισαγωγή μέτρων προώθησης βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31989L0391
 3. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία — γενικοί κανόνες. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:31989L0391
 4. Ιεραρχία ελέγχων. https://machinerysafety101.com/2011/02/28/understanding-the-hierarchy-of-controls/#axzz2WSUdSjyr
 5. Ιεραρχία ελέγχων. https://oshwiki.eu/wiki/File:Table1_Hierarchy_of_Controls.jpg
 1. Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31989L0656
 2. Προστατευτικά κράνη – απαιτήσεις και επιλογή. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_helmets_–_requirements_and_selection
 3. Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0010
 4. Προστασία της ακοής. https://oshwiki.eu/wiki/Hearing_protection
 5. Εξοπλισμός για προστασία ματιών και προσώπου. https://oshwiki.eu/wiki/Equipment_for_eye_and_face_protection
 6. Εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού – απαιτήσεις και επιλογή. https://oshwiki.eu/wiki/Respiratory_protection_equipment_–_requirements_and_selection
 7. Γάντια προστασίας. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_gloves
 8. Πώς να φορέσετε και να αφαιρέσετε επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια (ανθεκτικά σε χημικές ουσίες) (PDF). https://www.hse.gov.uk/skin/posters/reusablegloves.pdf
 9. Πώς να φορέσετε και να αφαιρέσετε γάντια μίας χρήσης (ανθεκτικά σε πιτσιλιές) (PDF). https://www.hse.gov.uk/skin/posters/singleusegloves.pdf
 10. Προστατευτικά υποδήματα – απαιτήσεις, επιλογή και εργονομία. https://oshwiki.eu/wiki/Protective_footwear_–_requirements_selection_and_ergonomics
 1. POE-OTA, 2015, Occupational Hazards
 2. NIOSH, 1982, Residential waste collection
 3. CDC, 2022, How to protect Yourself & Others