Τελική άσκηση

  • Τώρα που παρακολουθήσατε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, πώς θα περιγράφατε έναν καλό συνάδελφο; Άλλαξε η απάντηση σας από την αρχή της ενότητας;