Υποενότητα 1 Αλφαβητισμός υγείας

Υποενότητα 1 – Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Υποενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • Ορίσετε τον αλφαβητισμό υγείας και τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας
  • Αναγνωρίσετε τον ρόλο του αλφαβητισμού υγείας στην αλλαγή της συμπεριφοράς σας σε πιο υγιεινές επιλογές
  • Κατανοήσετε τη σημασία του αλφαβητισμού υγείας στην πρόληψη ασθενειών
  • Αντιληφθείτε τη σημασία του αλφαβητισμού υγείας στη κατανόηση των ασθενειών και πιθανώς στον έλεγχο της επιδείνωσης μιας ασθένειας
  • Είστε σε θέση να εντοπίζετε αξιόπιστες πηγές πληροφοριών μόνοι σας
  • Κρίνετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία με βάση την πηγή τους
  • Αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα αξιόπιστων πηγών πληροφοριών