Υποενότητα 2 Κοινές ασθένειες των Δημοτικών Αστικών Καθαριστών

Υποενότητα 2: Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • Αναγνωρίζετε και κατανοείτε τις πιθανές επιπτώσεις ενός μη-υγιεινού τρόπου ζωής
  • Διαχωρίζετε μεταδοτικές από μη-μεταδοτικές ασθένειες
  • Αναγνωρίζετε διάφορες σημαντικές ασθένειες που μπορεί να απορρέουν ως συνέπειες από συμπεριφορές σας
  • Αναγνωρίζετε την επίδραση του τρόπου ζωής σας στην ψυχική υγεία σας