Μάθημα 1 Εισαγωγή

 • Ενώ γενικά αποτελεί καθήκον του εργοδότη σας να σας εξασφαλίσει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, είναι ωφέλιμο για εσάς να γνωρίζετε ποιους τύπους παραγόντων κινδύνου ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας στην εργασία και με ποιες απειλές κατά της υγείας ενδέχεται να σχετίζονται.
 • Βιολογικοί παράγοντες
 • Χημικοί παράγοντες
 • Σκόνη
 • Φυσικοί παράγοντες
  • Δόνηση
  • Θόρυβος
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας)
  • Μικροκλίμα (ζέστη και κρύο)
 • Μηχανικοί – Εργονομικοί παράγοντες
 • Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Εικ. 1. Διαφορετικοί τύποι παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου

 • Στα επόμενα πεδία θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για καθεμία από τις προαναφερθείσες πηγές κινδύνου.
 • Ως δημοτικός υπάλληλος καθαριότητας, ενδέχεται να εκτεθείτε σε πολλές από αυτές.
 • Στην παρούσα υποενότητα θα συζητήσουμε την έκθεση σε αυτές τις πηγές κινδύνου σε συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος.
 • Ενδέχεται να προκύψουν και σε άλλα πλαίσια, αλλά, για τους σκοπούς της παρούσας κατάρτισης, να θυμάστε ότι μιλάμε για επαγγελματική έκθεση.