Μάθημα 1 Εισαγωγή

  • Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Εκπαιδευτική Ενότητα 1, υπάρχουν πολλοί διεθνείς κανονισμοί, συστάσεις και πρότυπα που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), που διαμορφώνουν τις αρχές δημιουργίας ασφαλών συνθηκών εργασίας.
  • Υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες.
  • Και οι εργαζόμενοι έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις.
  • Προφανώς, υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε εθνικό επίπεδο και, ενώ αυτό το υλικό κατάρτισης προετοιμάζεται στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συντάχθηκε κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τι ισχύει στην ΕΕ, θα αναφερθούμε στα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Έχοντας αυτό στο νου, επισημαίνεται ότι, μιλώντας απλά, καθώς κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει κάποιο επίπεδο ελευθερίας στη διαμόρφωση της νομοθεσίας του αρκεί να παραμένει σε αρμονία με το Acquis Communautaire (κοινοτικό κεκτημένο), παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πρότυπα που παραμένουν παρόμοια για εφαρμογή σε κάθε χώρα και αυτό αφορά ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
  • Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, αποτελεί ευθύνη του εργοδότη η κατάρτιση αξιολόγησης κινδύνου στην εργασία και ο εργοδότης είναι αυτός που πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλες δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου.
  • Φυσικά οι εργοδότες δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, επομένως μπορεί να δώσουν εντολή για εκτέλεση καθηκόντων σχετικών με ΕΑΥ εσωτερικά (στο προσωπικό της εταιρείας τους) ή εξωτερικά (σε εξωτερικούς επαγγελματίες).
  • Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλειά σας στην εργασία, θα πρέπει να σας δίνεται η ευκαιρία να ζητήσετε συμβουλές από άτομο ή το τμήμα που είναι υπεύθυνο στην εταιρεία σας για ζητήματα ΕΑΥ.