Μάθημα 1 Ορισμοί

Επικοινωνιακές δεξιότητες:

  • Η επικοινωνία είναι ζωτικό στοιχείο της καθημερινής αλληλεπίδρασης και αποτελεί τη βάση για κάθε συνεργασία. Ωστόσο, οι επικοινωνιακές δεξιότητες δεν είναι εγγενείς ή αυτονόητες, και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες σχετικά με την ανάπτυξη τους.

Αυτές είναι οι βασικές πτυχές της επικοινωνίας, τις οποίες οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

  • Σεβασμός
  • Συνοχή & Σαφήνεια
  • Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης
  • Ενσυναίσθηση
  • Αυτογνωσία
  • Δεξιότητες Προσαρμογής

Επίλυση προβλημάτων

  • Η επίλυση προβλημάτων, που ορίζεται ως η διαδικασία επεξεργασίας των λεπτομερειών ενός προβλήματος για την επίτευξη μίας λύσης, είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι κάνουν καθημερινά στη δουλειά τους.
  • Κάθε εργαζόμενος/η μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω διαφόρων μεθόδων και στρατηγικών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτές και να τις χρησιμοποιήσουν για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων τους.