Μάθημα 1 Ορισμοί

Αυτοηγεσία

 • Η Αυτοηγεσία σημαίνει ό,τι εμείς έχουμε την ευθύνη για την πορεία και την ηγεσία της ζωής μας.
 • Αυτό το είδος ευθύνης συνεπάγεται ό,τι εξαρτάται από εμάς να καθορίσουμε τους στόχους της ζωής μας, να σχεδιάσουμε και να διαχειριστούμε τα βήματα που θα κάνουμε για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των επιλογών μας.
 • Η ικανότητα να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας μπορεί να στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες: αυτογνωσία, αυτοαποδοχή, αυτοδιαχείριση, και αυτοανάπτυξη.

Λήψη αποφάσεων

 • Η χρήση μίας προσέγγισης βήμα-προς-βήμα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη λήψη μελετημένων, τεκμηριωμένων αποφάσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ενός οργανισμού.
 • Η διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων χωρίζεται συνήθως σε 7 βήματα.
 • Οι διευθυντές μπορεί να χρησιμοποιούν πολλά από αυτά τα βήματα χωρίς να το συνειδητοποιούν, αλλά η σαφέστερη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων.
 • Δεν χρειάζεται να είστε μάνατζερ για να ισχύει αυτό για εσάς, καλούμαστε συνεχώς να λαμβάνουμε αποφάσεις στη δουλειά μας.

Βήματα λήψης αποφάσεων:

 1. Ταυτοποίηση της απόφασης
 2. Συλλογή πληροφοριών – Ποια πρόσθετα στοιχεία και δεδομένα έχουμε στη διάθεση μας;
 3. Ταυτοποίηση εναλλακτικών – Ποιες είναι οι επιλογές;
 4. Αξιολόγηση των στοιχείων – Ποιες πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμής;
 5. Επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων
 6. Δράση – Υλοποίηση
 7. Επανεξέταση της απόφασης – Ήταν τελικά καλή αυτή η απόφαση;

Οδηγός λήψης αποφάσεων

 • Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ό,τι η λήψη αποφάσεων είναι αποτέλεσμα της προσωπικότητας, και όχι μία στρατηγική επιλογή. Σύμφωνα με τον Malhotra (2018), οι επιτυχημένοι ηγέτες μπορούν να μεταβάλλουν την προσέγγισή τους στη λήψη αποφάσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφορετικών επιχειρηματικών καταστάσεων. Αναλύει 4 στυλ λήψης αποφάσεων, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα:

Ένα άτομο που χρησιμοποιεί τη λήψη αποφάσεων βάσει οδηγίας συνήθως υπολογίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μίας κατάστασης με βάση αυτά που ήδη γνωρίζει. Τα άτομα που παίρνουν αποφάσεις βάσει οδηγίας είναι πολύ ορθολογικά και έχουν χαμηλή ανοχή στην ασάφεια. Οι αποφάσεις τους πηγάζουν από τις γνώσεις, την εμπειρία, και τη λογική τους, και δεν απευθύνονται σε άλλα άτομα για περισσότερες πληροφορίες. Το πλεονέκτημα αυτού του στυλ είναι ό,τι η λήψη αποφάσεων είναι γρήγορη, η ευθύνη είναι ξεκάθαρη, και δεν απαιτεί επιπλέον επικοινωνία. Ωστόσο, οι αποφάσεις βάσει οδηγίας μπορεί μερικές φορές να λαμβάνονται παρορμητικά, χωρίς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αναλυτική λήψη αποφάσεων εξετάζουν πολλές πληροφορίες προτού αναλάβουν δράση. Για παράδειγμα, βασίζονται στην άμεση παρατήρηση, τα δεδομένα, και τα γεγονότα για να υποστηρίξουν τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λήψη αποφάσεων βάσει οδηγίας, ένα άτομο που είναι αναλυτικός λήπτης αποφάσεων θα αναζητήσει πληροφορίες και συμβουλές από άλλα άτομα για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις δικές του γνώσεις. Αυτοί οι λήπτες αποφάσεων έχουν μεγάλη ανοχή στην ασάφεια και προσαρμόζονται εύκολα, αλλά τους αρέσει να ελέγχουν τις περισσότερες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό το στυλ είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρο.

Το εννοιολογικό στυλ λήψης αποφάσεων ακολουθεί μία πιο κοινωνική προσέγγιση σε σύγκριση με τις κατευθυντικές ή αναλυτικές μεθόδους. Τα άτομα που χρησιμοποιούν την εννοιολογική λήψη αποφάσεων ενθαρρύνουν τη δημιουργική σκέψη και τη συνεργασία, και εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα προοπτικών. Αυτοί οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι προσανατολισμένοι στα επιτεύγματα και τους αρέσει να σκέφτονται μακριά στο μέλλον όταν λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων με βάση τη συμπεριφορά προσπαθούν να διασφαλίσουν ό,τι όλοι συνεργάζονται καλά. Όπως και το εννοιολογικό στυλ, η λήψη αποφάσεων με βάση τη συμπεριφορά είναι προσανατολισμένη στην ομάδα – ωστόσο, αντί να γίνεται ανταλλαγή ιδεών για πιθανές λύσεις, δίνονται στην ομάδα οι διαθέσιμες επιλογές. Στη συνέχεια, η ομάδα συζητάει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής. Αυτό το στυλ λήψης αποφάσεων λαμβάνει υπόψη πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και απόψεις.