Μάθημα 1 Πότε πρέπει να ανησυχήσω

 • Εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων υπό την άμεση εποπτεία τους.
 • Γνωρίζουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις εργασίες υπό την εποπτεία τους και διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών.
 • Διασφαλίζουν ό,τι οι εργαζόμενοι υπό την εποπτεία τους γνωρίζουν όλους τους κοινούς κινδύνους.
 • Διασφαλίζουν ό,τι οι εργαζόμενοι υπό την εποπτεία τους διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος χρησιμοποιείται σωστά, επιθεωρείται τακτικά, και συντηρείται.
 • Καθιέρωση έγκυρου προγράμματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Κατάρτιση υπαλλήλων ώστε να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια, και παροχή κατάλληλης επίβλεψης.
 • Παρέχεται στους προϊσταμένους η απαραίτητη υποστήριξη και κατάρτιση για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων υγείας και ασφάλειας.
 • Εξασφαλίζουν επαρκή εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, προμήθειες, και εκπαιδευμένους συνοδούς στον χώρο για την αντιμετώπιση τραυματισμών.
 • Τακτική επιθεώρηση του χώρου εργασίας για να βεβαιώνονται ό,τι όλα λειτουργούν σωστά.
 • Επιδιορθώνουν τα προβλήματα που αναφέρουν οι εργαζόμενοι.
 • Μεταφέρουν τους τραυματισμένους εργαζόμενους στην πλησιέστερη τοποθεσία για ιατρική περίθαλψη.
 • Αναφέρουν όλους τους τραυματισμούς που απαιτούν ιατρική περίθαλψη.
 • Εξετάζουν περιστατικά όπου τραυματίζονται εργαζόμενοι ή προκαλείται βλάβη στον εξοπλισμό.
 • Καθορισμός του ρόλου του επόπτη.
 • Εντοπίζει και ελέγχει τους κινδύνους στον χώρο εργασίας.
 • Βοηθάει στην πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών.
 • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες ενός οργανισμού που προκύπτουν από τραυματισμούς και ασθένειες.
 • Προωθεί μία θετική κουλτούρα υγείας και ασφάλειας.
 • Περιγράφει τη σημασία των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας, και παρέχει σχετική καθοδήγηση, όπως οι επιθεωρήσεις στον χώρο εργασίας, οι έρευνες, οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας, οι διοικητικές συνεδριάσεις για την υγεία και την ασφάλεια, οι απαιτήσεις της κοινής επιτροπής υγείας και ασφάλειας, και η παρακολούθηση και η εξέλιξη των αρχείων και των στατιστικών στοιχείων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.
 • Περιέχει υποπρογράμματα που εστιάζουν σε θέματα υγείας και ασφάλειας που αφορούν την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, η τοποθεσία σας μπορεί να διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα κλειδώματος, ένα πρόγραμμα προστασίας από πτώσεις, ή ένα πρόγραμμα εισόδου σε περιορισμένο χώρο.  

(a) αποφυγή κινδύνων
(b) αξιολόγηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν
(c) καταπολέμηση των κινδύνων από την πηγή
(d) προσαρμογή της εργασίας σε κάθε άτομο, ειδικά όσον αφορά τη διαμόρφωση των χώρων εργασίας, την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας, και την επιλογή των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, με σκοπό τη μείωση της μονότονης εργασίας, και της εργασίας με προκαθορισμένο ρυθμό, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεών στην υγεία
(e) προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
(f) αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο
(g) ανάπτυξη μίας συνεκτικής συνολικής πολιτικής πρόληψης που να καλύπτει την τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις κοινωνικές σχέσεις, και την επίδραση των παραγόντων που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον
(h) η προτεραιότητα των συλλογικών μέτρων προστασίας έναντι των ατομικών μέτρων προστασίας
(i) παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους

 • Εστίαση μόνο στην πρόληψη των ατυχημάτων, και όχι στην πρόληψη επιπτώσεων στην υγεία γενικά
 • Μη συμπερίληψη εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση ή καθαριστές)
 • Δεν περιλαμβάνονται οι χώροι εργασίας προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων
 • Μη τήρηση των τυπικών διαδικασιών (π.χ. τεκμηρίωση των εκτιμήσεων κινδύνου)
 • Μη εμπλοκή των εργαζόμενων ή των εκπροσώπων τους
 •  Μη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων του χώρου εργασίας
 • Εκτελεί αξιολογήσεις κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, και τεκμηριώνει τα αποτελέσματα. Αυτό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις εφαρμογής προληπτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και για τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης.
 • Παρέχει κατάρτιση για τα κατάλληλα μέτρα σε θέματα ασφάλειας και υγείας, και διασφαλίζει ό,τι κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει. Υπάρχει υποχρέωση εκπαίδευσης κατά την πρόσληψη, κατά τη μετάθεση ή την αλλαγή θέσης εργασίας, κατά την εισαγωγή νέου εξοπλισμού ή την αλλαγή εξοπλισμού, κατά την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας. Επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται.
 • Φροντίζει για τα μέτρα αντιμετώπισης μίας έκτακτης ανάγκης (π.χ. διαδικασίες εκκένωσης, πυρόσβεσης, και ιατρικών υπηρεσιών).
 • Συμβουλεύει τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, και τους επιτρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
 • Εξασφαλίζει την υγειονομική επιτήρηση των εργαζομένων σύμφωνα με τους νόμους της χώρας.
 • Υπάρχουν αλλαγές στις τεχνολογίες, τους κλάδους, ή τους κινδύνους, 
 • Υπάρχουν ενδείξεις ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και ανησυχία από το κοινό, 
 • Εισάγονται νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες με νέα πρότυπα.
 • Ορισμός αρμόδιου ατόμου – Επιλέξτε ποιος θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας.
 • Προετοιμάστε μία πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια – Τι είναι μία πολιτική, και πώς σας βοηθάει στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας;
 • Εκτίμηση κινδύνων – Πώς να εντοπίζετε τους κινδύνους, και να αξιολογείτε τους κινδύνους στην εργασία.
 • Συμβουλευτείτε τους εργαζομένους σας – Συμπεριλάβετε τους εργαζομένους, και ενημερώστε τους για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Παροχή πληροφοριών και κατάρτισης – Ενημερώστε τους εργαζομένους για τα καθήκοντά τους όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια.
 • Παρέχετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις στον χώρο εργασίας – Παρέχετε τουαλέτες, νιπτήρες, και άλλες εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας που χρειάζονται οι εργαζόμενοι.
 • Πρώτες βοήθειες στην εργασία – Συμβουλές σχετικά με το κουτί πρώτων βοηθειών, την εκπαίδευση των εργαζομένων, και τον ορισμό των πρώτων βοηθών.
 • Παρουσίαση της αφίσας του νόμου – Πρέπει να τοποθετήσετε την αφίσα ή να δώσετε στους εργαζομένους το αντίστοιχο φυλλάδιο.
 • Ασφαλίστε την επιχείρηση σας – Ενημερωθείτε γιατί μπορεί να χρειάζεστε ασφάλιση ευθύνης των εργοδοτών.
 • Ο νόμος – Ο νόμος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το ποινικό και το αστικό δίκαιο.
 • Αναφέρετε ατυχήματα και ασθένειες – Πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένους τραυματισμούς, σχεδόν ατυχήματα, και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.
 • Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές φαίνεται να γίνονται αποδεκτές από τις χώρες της ΕΕ, αλλά δεν είναι εξαντλητικές.
 • Όλες οι χώρες της ΕΕ εφάρμοσαν μέτρα λόγω της πανδημίας.
 • Φαίνεται να υπάρχει μία κοινή ανεπίσημη συμφωνία σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων, τη διαθεσιμότητα απολυμαντικών χεριών, τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, και τον συχνότερο καθαρισμό.
 • Εγκατάσταση επαρκούς αριθμού σταθμών απολύμανσης με τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ή με απολυμαντικό υγρό, σε εμφανή σημεία στον χώρο εργασίας.
 • Ανάρτηση αφισών/οδηγιών που προωθούν το πλύσιμο των χεριών και τους κανόνες προσωπικής υγιεινής σε εμφανή σημεία στον χώρο εργασίας.
 • Εφαρμογή μέτρων υγιεινής στις τουαλέτες (να τραβάτε πάντα το καζανάκι της τουαλέτας με το καπάκι κατεβασμένο, και να μένει το καπάκι κατεβασμένο όταν η τουαλέτα δεν χρησιμοποιείται).
 • Προμηθεύστε τους υπαλλήλους σας με μάσκες και γάντια μίας χρήσης, προϊόντα καθαρισμού επιφανειών, και αντισηπτικά.
 • Παροχή κατάλληλων οδηγιών, και εκπαίδευση των υπαλλήλων για τον τρόπο χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού, ειδικά αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 • Τοποθέτηση κλειστών κάδων στα σημεία εισόδου και εξόδου, και σε άλλα εμφανή σημεία στον χώρο εργασίας.
 • Βεβαιωθείτε ό,τι κάθε εργαζόμενος διαθέτει, στο μέτρο του δυνατού, ατομικά εργαλεία και εξοπλισμό. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται τακτικά πριν δοθούν σε άλλο άτομο.