Μάθημα 1 Τι είναι;

Οι εργοδότες έχουν νομική ευθύνη να προάγουν την ψυχική ευημερία:

  • Η διαχείριση του άγχους δεν αποτελεί απλώς μία ηθική υποχρέωση και μία καλή επένδυση για τους εργοδότες, αλλά και μία νομική υποχρέωση που ορίζεται στην Οδηγία-Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, η οποία υποστηρίζεται από τις συμφωνίες-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για το άγχος που σχετίζεται με την εργασία, καθώς και την παρενόχληση και τη βία στην εργασία.
  • Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία αναγνωρίζει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και τις αυξανόμενες πιέσεις στον εργασιακό χώρο, και ενθαρρύνει τους εργοδότες να εφαρμόσουν πρόσθετα, εθελοντικά μέτρα για την προώθηση της ψυχικής ευημερίας.

Ψυχολογικοί κίνδυνοι - από που πηγάζουν;

  • Κακός σχεδιασμός εργασίας
  • Κακή οργάνωση και διοίκηση
  • Ανεπαρκές κοινωνικό πλαίσιο εργασίας

Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, και κοινωνικά αποτελέσματα, όπως εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση, ή κατάθλιψη.