Μάθημα 2 Διαχείριση κινδύνων

 • Στην Ενότητα 1 εξοικειωθήκατε με την έννοια και τους ορισμούς του κινδύνου και της πηγής κινδύνου.
 • Με τον τρόπο αυτόν έρχεστε πιο κοντά στο να μάθετε για ορισμένες αρχές της διαχείρισης κινδύνων.
 • Συνήθως, αυτό δεν είναι κάτι στο σχεδιασμό του οποίου θα συμμετάσχετε εσείς ως εργαζόμενοι που εκτελούν καθήκοντα καθαριότητας.
 • Μάλλον θα εκτελείτε ή θα εφαρμόζετε οδηγίες που δημιουργήθηκαν καθ’ όλη τη διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων.
 • Υπάρχει ολόκληρη μεθοδολογία, που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον κύκλο Deming (η προσέγγιση: Σχεδιασμός-Υλοποίηση-Έλεγχος-Πράξη) για το σχεδιασμό της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
 • Με απλά λόγια, είναι μια κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει την εξέταση διαφορετικών χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος εργασίας για τον προσδιορισμό του τι μπορεί να πάει στραβά και του τι μπορεί να γίνει για την πρόληψη τραυματισμών και προβλημάτων υγείας.
 • Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι κίνδυνοι και πηγές κινδύνου μπορεί να βρεθούν σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας ή συγκεκριμένα περιβάλλοντα για να τα θέσουμε υπό έλεγχο ώστε να αποφύγουμε τους κινδύνους για την υγεία και τα προβλήματα υγείας στο προσωπικό. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ενεργή συμμετοχή ολόκληρου του εργατικού δυναμικού της εταιρείας στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
 • Στην παρούσα ενότητα θα παραλείψουμε στοιχεία ανάλυσης κινδύνων και αξιολόγησης κινδύνων και θα σας εξηγήσουμε τη συνιστώσα του ελέγχου κινδύνων.
 • Στην Ενότητα 1 διαβάσατε για την οδηγία πλαίσιο (οδηγία του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 για την εισαγωγή μέτρων προώθησης βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας).
 • Η οδηγία παραθέτει κατάλογο των υποχρεώσεων των εργοδοτών, αλλά προσδιορίζει και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.
 • Είναι κάτι που αξίζει να θυμόμαστε – δεν έχουν υποχρεώσεις μόνο οι εργοδότες.
 • Ολόκληρο το άρθρο 13 της οδηγίας πλαίσιο αφορά αυτό το ζήτημα.
 • Αναφέρει ευθέως ότι αποτελεί «ευθύνη του κάθε εργαζομένου να φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων […] κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του».
 • Επισημαίνεται η διατύπωση «εκπαίδευση και τις κατάλληλες οδηγίες των εργοδοτών», που σημαίνει ότι πρέπει να λάβετε εκπαίδευση και οδηγίες από τον εργοδότη όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Σκεφτείτε το:

Γνωρίζετε ποιος στην εταιρεία σας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων;