Μάθημα 2 Τι είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας;

  • Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία, τα μέσα ατομικής προστασίας είναι «κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία του κατά την εργασία καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό».
  • Είναι είδος μέτρου «έσχατης λύσης», που πρέπει να χρησιμοποιείται «εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας».
  • «να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται, χωρίς να συνεπάγονται νέο μείζονα κίνδυνο,
  • να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο εργασίας,
  • να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις υγείας του εργαζομένου,
  • να ταιριάζουν στον χρήστη μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές».