Μάθημα 2 Υπεύθυνοι φορείς

 • Δεν έχουν προσδιοριστεί πιθανοί κίνδυνοι
 • Δεν υπάρχει προληπτική προσέγγιση για την αποφυγή των τραυματισμών
 • Δεν υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών
 • Αδιαφορία για τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με την πανδημία
 • Περιττή έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες
 • Δεν παρέχεται η αναγκαία προστασία όταν υπάρχει έκθεση σε χημικές ουσίες που δεν μπορεί να αποφευχθεί
 • Επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας
 • Συζητήστε με συνάδελφους σας
 • Επικοινωνήστε απευθείας με τον εργοδότη σας. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν άλλους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με τον προϊστάμενο ή τον εργοδότη για να υπάρξει υποστήριξη στις παρατηρήσεις σας
 • Φταίει η έλλειψη προσοχής και φροντίδας ενός ατόμου;
 • Υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα στη διοίκηση;
 • Είναι κάτι που δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο με μερικές εισηγήσεις;
 • Μιλήσατε με τη διοίκησή και πήρατε μόνο κενές υποσχέσεις;
 • Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα ανώτερο επίπεδο.
 • Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Έχετε το δικαίωμα (Άρθρο 227 ΣΛΕΕ) να υποβάλετε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ιστοσελίδα για την ιθαγένεια της ΕΕ και την ελεύθερη κυκλοφορία.
 • Ή επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας σας.