Μάθημα 3 Γενικοί κανόνες χρήσης ΜΑΠ

  • Στο προηγούμενο τμήμα μάθατε για τις γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό των ΜΑΠ. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι γενικοί κανόνες που αφορούν τις χρηστικές πτυχές.
  • Πρώτον, ενδέχεται να υπάρξουν συνθήκες στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα του ενός ΜΑΠ ταυτόχρονα. Ενδέχεται να συμβεί όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κινδύνου στο περιβάλλον εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, τα μέσα πρέπει να είναι συμβατά, να μην παρεμποδίζουν το ένα το άλλο και πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από συγκεκριμένους κινδύνους.
  • Δεύτερον, λόγω του ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα έκθεσης στον κίνδυνο, τα χαρακτηριστικά της θέσεως εργασίας κάθε εργαζομένου και τις επιδόσεις των μέσων ατομικής προστασίας, οι συνθήκες χρήσης ΜΑΠ πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές τις ατομικές περιστάσεις.
  • Τρίτον, τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως λέει και το όνομά τους, προορίζονται για χρήση από άτομα, για προσωπική τους χρήση. Επομένως, πρέπει να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες τα ίδια ΜΑΠ χρησιμοποιούνται εναλλάξ από πολλούς εργαζόμενους. Εντούτοις, εάν συμβεί αυτό, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και επίσης τα ΜΑΠ να μη δημιουργούν τυχόν προβλήματα υγείας λόγω, για παράδειγμα, ακατάλληλου μεγέθους των μέσων (πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα γάντια, κράνη, κ.λπ.).
  • Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους εργαζομένους για το πως να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιούν ώστε να το πράττουν με ασφάλεια και να υπάρχει δυνατότητα τα ΜΑΠ να εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τους κινδύνους έναντι των οποίων προσφέρουν προστασία τα ΜΑΠ, πρέπει να οργανώνουν κατάρτιση και να δείχνουν πώς πρέπει να φοριούνται ή να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα ΜΑΠ πρέπει να παρέχονται δωρεάν από τον εργοδότη. Επιπλέον, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ΜΑΠ βρίσκονται σε καλές συνθήκες υγιεινής και λειτουργούν κανονικά. Η απαραίτητη συντήρηση, οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις ανήκουν, επίσης, στον τομέα αρμοδιότητας των εργοδοτών. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις που επιτρέπουν καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να ζητηθεί από τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο κόστος των ΜΑΠ, π.χ. σε περιστάσεις όπου η χρήση των μέσων δεν είναι αποκλειστική για τον χώρο εργασίας.
  • Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι όλα τα μέσα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας και να είναι εγκεκριμένα για χρήση από κατάλληλες αρχές.

Σκεφτείτε το:

Ποιος είναι ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που χρησιμοποιείτε εσείς στην εργασία σας;

Ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου εξοπλισμού;