Μάθημα 3 Καθήκοντα εργοδοτών και εργαζομένων σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

 • Ίσως είναι καλό να γνωρίζει κανείς ότι, όσον αφορά την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις, υπάρχει ένα ολόκληρο περιβάλλον στο οποίο εργοδότες και εργαζόμενοι είναι κεντρικά πρόσωπα, που λειτουργούν εντός των ορίων συγκεκριμένων νομοθετικών προϋποθέσεων.
 • Όπως έχουμε αναφέρει στην Εισαγωγή στην παρούσα Υποενότητα, υπάρχουν κανονισμοί σε επίπεδο ΕΕ που θεσπίζουν τις βασικές αρχές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, εντούτοις κάθε κράτος μέλος μπορεί να εισάγει τα δικά του μέτρα, που δεν θα υπολείπονται αυτών των ελάχιστων προδιαγραφών.
 • εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε κάθε πτυχή που σχετίζεται με την εργασία,
 • διορισμό (εσωτερικά ή εξωτερικά) υπευθύνου για την πρόληψη κινδύνων στην εργασία,
 • λήψη μέτρων απαραίτητων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και της παροχής σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και παροχής της απαραίτητης οργάνωσης και μέσων,
 • προσαρμογή των μέτρων αυτών ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες περιστάσεις και να υπάρχει στόχευση για τη βελτίωση των υπαρχουσών καταστάσεων,
 • τήρηση των γενικών αρχών πρόληψης:
  • αποφυγή κινδύνων,
  • εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν,
  • καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,
  • προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο,
  • προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,
  • αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο,
  • ανάπτυξη συνεκτικής συνολικής πολιτικής πρόληψης,
  • προτεραιότητα στη λήψη μέτρων συλλογικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας,
  • παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους.
 • εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
 • μέριμνα ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους,
 • λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί πως μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες θα έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου,
 • λήψη απαραίτητων προστατευτικών μέτρων πρώτων βοηθειών, καταπολέμησης πυρκαγιών και εκκένωσης,
 • παροχή στους εργαζομένους ή/και στους εκπροσώπους τους όλων των σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τους,
 • διαβούλευση με εργαζομένους ή/και εκπροσώπους τους και ένταξή τους σε όλες τις συζητήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,
 • εξασφάλιση του ότι κάθε εργαζόμενος λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, που είναι σχετική με την εργασία του.
 • φροντίδα, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του,
 • σωστή χρήση μηχανημάτων, συσκευών, εργαλείων, επικίνδυνων ουσιών, εξοπλισμού μεταφοράς και άλλων μέσων παραγωγής,
 • σωστή χρήση μέσων ατομικής προστασίας που του παρέχονται και, μετά τη χρήση τους, επιστροφή τους στην κατάλληλη θέση τους,
 • αποσύνδεση, αλλαγή ή αυθαίρετη μετατόπιση μηχανισμών ασφαλείας π.χ. μηχανών, συσκευών, εργαλείων, εγκαταστάσεων και κτιρίων και σωστή χρήση αυτών των μηχανισμών ασφαλείας,
 • άμεση αναφορά στον εργοδότη ή/και στους εργαζομένους που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όλων των εργασιακών καταστάσεων που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψης που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας,
 • συνεργασία, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, με τον εργοδότη ή/και τους εργαζομένους που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία,
 • συνεργασία, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, με τον εργοδότη ή/και τους εργαζομένους που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.