Μάθημα 3 Στατιστικά στοιχεία

  • Πληροφορίες για εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικούς τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες συλλέγονται από διάφορους εθνικούς οργανισμούς (π.χ. επιθεώρηση εργασίας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης). Για τον λόγο αυτόν αναφέραμε ότι οι διάφορες χώρες ενδέχεται να διαφέρουν στους ορισμούς συγκεκριμένων όρων, διότι το πράττουν για εσωτερικούς σκοπούς τους. Για τον λόγο αυτόν, επίσης, ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να είναι μη συγκρίσιμα μεταξύ χωρών και ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να είναι ελλιπή.
  • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και παρομοίως και σε επίπεδο χωρών, τα δεδομένα για τα εργατικά ατυχήματα, τους επαγγελματικούς τραυματισμούς και τις επαγγελματικές ασθένειες σε δημοτικούς υπαλλήλους καθαριότητας είναι λιγοστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας διαφορετική προσέγγιση από την κατηγοριοποίηση ανά τύπο απασχόλησης (δηλαδή εργασίας).
  • Όσον αφορά τα ατυχήματα στην εργασία (εργατικά ατυχήματα), η Eurostat παρέχει πληροφορίες που το 2019 στις χώρες της ΕΕ, η πλειονότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων συνέβη στην κατασκευαστική βιομηχανία, ενώ ακολουθούν μεταφορές και αποθήκευση, μεταποίηση και γεωργία, δασοκομία και αλιεία, που ευθύνονται για το 65% περίπου όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων. Σε περίπτωση μη θανατηφόρων ατυχημάτων, η μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο, η επισκευή οχημάτων και οι υγειονομικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας ευθύνονται για το 54% περίπου των εν λόγω ατυχημάτων.
  • Μια συνδυασμένη κατηγορία δραστηριοτήτων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης ευθύνεται για το 2% περίπου των θανατηφόρων καθώς και για το 2% των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία.
  • Στη Μεγάλη Βρετανία 142 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στην εργασία το 2020/2021, εκ των οποίων 3 απασχολούνταν στη βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων.
  • Όταν κοιτά κανείς τους πιο συνήθεις τύπους τραυματισμών στην εργασία, το 2019 στην ΕΕ υπήρχαν τρεις μεγάλες ομάδες τραυματισμών που ευθύνονταν για το 70% περίπου όλων των τραυματισμών: τραύματα και επιφανειακοί τραυματισμοί, εξαρθρώσεις, διαστρέμματα και θλάσεις, διασείσεις και εσωτερικοί τραυματισμοί.
  • Όταν προσθέτουμε ακόμα 10% για κατάγματα, έχουμε πάνω από 80% των τραυματισμών να εμπίπτουν σε αυτές τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.

Τα γλιστρήματα και οι πτώσεις δεν είναι αστεία υπόθεση…

Βίντεο Napo in... No laughing matter - Ο Νάπο σε … μια υπόθεση που δεν είναι αστεία