Μάθημα 3 Χημικοί παράγοντες

  • Οι χημικοί παράγοντες αποτελούν μεγάλη ομάδα χημικών ουσιών με δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στη ζωή ή την υγεία. Οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε χημικά είναι πολλές και χαρακτηριστικές για συγκεκριμένες ουσίες. Επίσης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι πιθανής έκθεσης:
    • Εισπνοή (αέριο, ατμός, σταγονίδια, σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνός). Όταν πραγματοποιείτε χειρωνακτικές εργασίες σε μολυσμένο περιβάλλον, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος έκθεσης σε σύγκριση με την καθιστική εργασία, λόγω του μεγαλύτερου όγκου εισπνεόμενου αέρα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καθαριστές ενδέχεται να εκτίθενται σε χημικά από προϊόντα καθαρισμού που εισέρχονται στον οργανισμό τους μέσω του αναπνευστικού συστήματος λόγω της εισπνοής πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), ατμών και αερολυμάτων που προκύπτουν από τον ψεκασμό προϊόντων.
  • Άλλοι τρόποι έκθεσης περιλαμβάνουν:
    • Επαφή με το δέρμα. Αποτελεί πολύ συχνό τρόπο έκθεσης για καθαριστές. Υπάρχουν πολλές έρευνες που αναφέρουν αποδεδειγμένα περιστατικά δερματικής έκθεσης (κυρίως μέσω των χεριών) σε μείγματα πολλών χημικών που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό.
    • Κατάποση. Τα χημικά μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό εξαιτίας της κατανάλωσης φαγητού ή ποτού ως αποτέλεσμα κακής υγειονομικής πρακτικής (μολυσμένα χέρια ή ρούχα σε επαφή με το φαγητό) ή σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης.
    • Ένεση. Αποτελεί μη συνήθη τρόπο επαγγελματικής έκθεσης, εντούτοις είναι πιθανή όταν ένας εργαζόμενος υποστεί τραυματισμό από βελόνα μολυσμένη με χημική ουσία, η οποία είχε ως συνέπεια την είσοδο της ουσίας στο σώμα του εργαζομένου.

Εκρηκτικό

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Τοξικό

Εύφλεκτο

Διαβρωτικό

Οξειδωτικό

Επιβλαβές ερεθιστικό

Συμπιεσμένο αέριο

Κίνδυνος για την υγεία

Εικ. 4. Σύμβολα για διάφορους τύπους χημικών πηγών κινδύνου
Πηγή:  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ