Μάθημα 3 Ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας

Η κύρια διαφορά μεταξύ του γενικού αλφαβητισμού υγείας και του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας είναι η πηγή της πληροφορίας.

Το Διαδίκτυο είναι:

 • Μια πηγή πολύτιμων και χρήσιμων πληροφοριών.
 • Ωστόσο, αρκετές διαδικτυακές πηγές είναι μεροληπτικές και παραπλανητικές.
 • Γνώση του πότε πρέπει να γίνει αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν τη υγεία στο Διαδίκτυο (Αναζητώ) (π.χ. διαδικτυακή αναζήτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για συμπτώματα μεταδοτικών ασθενειών)
 • Εντοπισμός πηγών πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ψηφιακές δεξιότητες (Βρίσκω) (π.χ. πληκτρολόγηση συμπτωμάτων και ασθένειας του αναπνευστικού)
 • Κατανόηση όσων διαβάζονται (Κατανοώ)
 • Αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πηγής (Αξιολογώ) (π.χ. εγκεκριμένος από την κυβέρνηση οργανισμός έναντι κάποιου που δεν εξειδικεύεται στην υγεία).
 • Πρόσβαση σε αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές όποτε το επιθυμείτε
 • Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληθώρα αξιόπιστων πηγών
 • Ευκαιρίες για επιπρόσθετη εκπαίδευσή σας σε συμπεριφορές υγείας και στη διαχείριση ασθενειών
 • Πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες παρακολούθησης της υγείας, όπως συσκευές που μπορούν να φορεθούν ή διαδικτυακά εργαλεία παρακολούθησης
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακή επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας
 • Αποτελεσματική πλοήγηση σε εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας από απομακρυσμένες ή άγονες περιοχές