Μάθημα 4 Μέθοδοι ελαχιστοποίησης επαγγελματικών κινδύνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές πρόληψης που διατυπώνονται στην οδηγία πλαίσιο και άλλα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, υπάρχουν πέντε βήματα εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων στην εργασία. Αυτά περιλαμβάνουν: