Μάθημα 4 Παράγοντες κινδύνου και μέρη του σώματος που εκτίθενται σε κινδύνους

  • Όπως μάθατε από την Ενότητα 1, υπάρχουν διάφοροι τύποι παραγόντων κινδύνου που ενδέχεται να συναντήσετε στην εργασία σας.
  • Μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά μέρη του σώματος, επομένως υπάρχουν ειδικά μέσα προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ορισμένων μερών του σώματος.
  • Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα από την οδηγία 89/656/ΕΟΚ που απαριθμεί κινδύνους και μέρη του σώματος για την επιλογή μέσων ατομικής προστασίας προς χρήση.
  • Όπως μπορείτε να δείτε, ένας παράγοντας κινδύνου μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά μέρη του σώματος και ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος μπορεί να επηρεαστεί από διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου.
  • Για αυτόν τον λόγο εκπαιδευμένοι επαγγελματίες σχεδιάζουν διάφορα μέσα ατομικής προστασίας για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εικ. 1. Υπόδειγμα πίνακα έρευνας κινδύνων για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Πηγή: Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).